Newyddion Cymru

Newyddion

Y Diweddaraf o Ganolfan Peniarth

Archif

Datblygu Ap newydd, arloesol, i asesu lefelau llythrennedd plant ac i gefnogi datblygu sillafu yn y Gymraeg o fewn Cwricwlwm newydd i Gymru 2022

, Cyhoeddwyd:


Mae Canolfan Peniarth wedi datblygu a chyhoeddi Ap newydd arloesol i’r sector addysg yng Nghymru fydd yn cynorthwyo athrawon i ddatblygu sgiliau llythrennedd disgyblion 5 i 16 mlwydd oed, a sicrhau eu bod yn llwyddo ym maes dysgu profiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu Cwricwlwm i Gymru 2022.

Mae’r ap Aur am Air, sy’n asesu lefelau llythrennedd plant o bob oed, cynradd ac uwchradd, yn cyflwyno disgyblion i gyfres o weithgareddau a gemau deniadol er mwyn datblygu eu sgiliau sillafu yn y Gymraeg.  Mae’r ap yn cynnwys prawf diagnostic sy’n cael ei gyflwyno i ddisgyblion wrth iddynt ddechrau gweithio.  Yn ddibynnol ar ganlyniadau’r prawf, mae’r Ap yn teilwra’r gweithgareddau a’r gemau er mwyn sichau bod eu cynnwys yn addas i lefel gallu a sgiliau’r disgybl.

Wedi derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu’r Ap, bu’r Ganolfan yn cydweithio gydag arbenigwyr iaith ac athrawon ar draws Cymru, gan gynnwys arbenigwyr anghenion dysgu ychwnaegol yn benodol, er mwyn sicrhau fod yr ap yn gymorth i’r dysgwyr hynny sy’n cael trafferth adnabod a dysgu seiniau yn y Gymraeg. 

Mae Nanna Ryder yn Uwch Ddarlithydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Trawsgwricwlaidd gyda’r Athrofa ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a bu’n gweithio’n agos gyda Chanolfan Peniarth fel rhan o’r tim a fu’n awduro cynnwys yr Ap.  Dywedodd Nanna Ryder, “Ar ôl misoedd o waith cynllunio ar gyfer yr Ap, rwy’n falch iawn o’i weld bellach ar gael i athrawon a disgyblion.  Mae’n cynnwys amrywiaeth o gemau a gweithgareddau rhyngweithiol deniadol i ddisgyblion o bob oed ac mae modd ei ddefnyddio er mwyn cefnogi gwaith sy’n cael ei wneud eisoes yn yr ystafell ddosbarth ac i hyrwyddo gweithio’n annibynnol”.

Lansiwyd yr Ap yn ddiweddar mewn digwyddiad arbennig yn Ysgol Bro Teifi, yr Ysgol Gydol Oed, (3 – 18 oed) cyfrwng Cymraeg cyntaf i’w hadeiladau yng Nghymru.  Bu Ysgol Bro Teifi yn gweithio’n agos â’r Ganolfan yn y broses dreialu’r cynnwys yr Ap gyda disgyblion o bob oed.

Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth “Mae’r Ap hwn yn un o’r rhai cyntaf o’i fath yn y Gymraeg, o ran darparu cyfle i ddisgyblion, o bob oed, i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd drwy gemau sydd wedi eu teilwra’n benodol i lefel eu gallu.  Rydym yn falch iawn o fod wedi derbyn cefnogaeth gan Cangen Adnoddau’r Gymraeg mewn Addysg, Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r Ap ac o fod wedi cydweithio gydag arbenigwyr ar draws Cymru yn ei ddatblygu”.

Aur am Air yw’r wythfed Ap i Ganolfan Peniarth ei ddatblygu a’i gyhoeddi ar gyfer y sector addysg yng Nghymru yn ddiweddar, ac mae ar gael am ddim ar gyfer ffonau symudol a thabledi Android ac iOS.  I weld manylion holl Apiau’r Ganolfan ynghyd â’u hadnoddau eraill, ewch i www.peniarth.cymru .

Cyhoeddi adnodd newydd i ddatblygu dychymyg dysgwyr Cyfnod Allweddol 2

, Cyhoeddwyd:


Yn dilyn derbyn nawdd gan Gangen Adnoddau’r Gymraeg mewn Addysg, Llywodraeth Cymru yn ddiweddar, mae Canolfan Peniarth wedi cyhoeddi adnodd newydd sy’n cynnig cyfleoedd i ddisgyblion gyflwyno gwybodaeth, syniadau a barn drwy wrando, cydweithio a thrafod, er mwyn sbarduno eu sgiliau llefaredd.

Mae’r adnodd Llun a Thrin, yn becyn sy’n cynnwys set o 30 o gardiau lliwgar sy’n cynnwys delweddau  a fydd yn rhoi cyfle i’r dysgwyr ddisgirfio’r hyn a welant gan ddehongli, defnyddio’r dychymyg a mynegi barn.  Yn ogystal a delweddau amrywiol mae Llun a Thrin yn cynnig syniadau i athrawon o ran o ran cwestiynau trafod a gweithgareddau.

Dywedodd Cerys Gruffydd, Pennaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Rhydaman, a fu’n cynorthwyo’r Ganolfan i dreialu’r adnodd gyda’u disgyblion yn ystod y broses ddatblygu “Mae hi wastad yn braf i gael adnodd newydd, Cymraeg fel Llun a Thrin. Mae’n bwydo’r fframwaith sgiliau llythrennedd yn berffaith.  Er ei fod wedi dargedu ar gyfer sgiliau llythrennedd, mae’n cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau meddwl a sgiliau trafod mewn grwp.  Mae modd gwneud y gweithgareddau ymarferol dan arweiniad athro, cynorthwydd, neu’n anibynnol, ac mae’r holl sgiliau sy’n dod ohonno yn werthfawr iawn”.

Mae’r adnodd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac eu awduro gan Bethan Clement a Non ap Emlyn, sy’n brofiadol iawn o ran creu a datblygu adnoddau perthnasol, apelgar a phoblogaidd ar gyfer y sector addysg yng Nghymru.  Dywedodd Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, Mr Gwydion Wynne, “Rydym yn falch iawn i allu cyhoeddi Llun a Thrin, ac o fod wedi cael y cyfle i gydweithio gyda’r awduron Bethan Clement a Non ap Emlyn unwaith yn rhagor, yn dilyn derbyn nawdd gan Lwyodraeth Cymru.  Mae’r adnodd yn edrych yn wych, ac mae ei gynnwys yn gyfoethog o ran darparu cyfleoedd i sbarduno amrywiaeth o drafodaethau gyda disgyblion.  Mae’r adborth wedi bod yn wych yn y broses dreialu, ac ry’n ni’n edrych ymlaen i weld ymateb disgyblion ac ysgolion ar lawr y dosbarth mewn ysgolion ar draws Cymru yn dilyn ei gyhoeddi”.

Yn ogystal â’r adnodd print, mae Canolfan Peniarth wedi datblygu ystod o weithgareddau rhygnweithiol ar-lein, sydd ar gael am ddim ar HWB, sef platfform digidol ar gyfer dysgu ac addysgu yng Nghymru.

Mae Llun a Thrin, ar gael i’w brynu o wefan Canolfan Peniarth, neu o’ch siop lyfrau lleol am £14.99.

Myfyriwr PCYDDS yn darlunio llyfr stori newydd i Ganolfan Peniarth

, Cyhoeddwyd:


Mae Canolfan Peniarth, sef canolfan gyhoeddi Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cyhoeddi llyfr stori newydd, Nature’s Nasties / Natur Ych a fi! gan yr awdures adnabyddus Carol Barratt, ac mae wedi ei ddarlunio gan Ocean Hughes sy’n fyfyrwraig yn y Drindod Dewi Sant.

Mae Ocean Hughes yn astudio BA Illustration yng Ngholeg Celf Abertawe o fewn y Brifysgol, ac mae hi’n arbenigo ar ddarlunio llyfrau plant. Ar ôl creu argraff dda ar staff yn ystod cyfnod ar brofiad gwaith yng Nghanolfan Peniarth, comisiynwyd Ocean i ddarlunio llyfr stori newydd i’r Ganolfan.

Wedi ei awduro gan Carol Barratt, a’i gyfieithu i’r Gymraeg gan yr awdur a’r bardd Yr Athro Mererid Hopwood, sydd hefyd yn un o ddarlithwyr o fewn y Brifysgol, mae Natur Ych a fi, ac yn Saesneg, Nature’s Nasties, yn cynnwys deg stori ffeithiol i blant ifanc.  Wedi ei lleoli ym Mhenryn Gŵyr, mae’r straeon yn cynnwys llawer o gymeriadau bywyd gwyllt, hwyliog a fydd yn sicr o ddal yn nychymyg plant.

Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Natur Ych a Fi a Nature’s Nasties yw’r ail lyfr y mae Peniarth wedi ei gyhoeddi gan yr awdur Carol Barratt.  Cyflwynodd Ocean ei hun i ni ar ôl i ni ei chyfarfod gyda myfyrwyr eraill yn ystod Wythnos Ddylunio / Design Week y Coleg Celf.  Roedd ei harddull yn amlwg yn gweddu’n berffaith ar gyfer straeon llyfr Carol.  Roeddem yn hynod falch gyda’i syniadau gwreiddiol ar gyfer y llyfr a’r darluniau cychwynnol – roedd safon ei gwaith hi dipyn yn uwch na’r disgwyl.  Wedi i ni drafod y syniadau gyda Carol, penderfynwyd rhoi’r comisiwn i Ocean. Mae ansawdd ei gwaith ar gyfer y llyfr yn wirioneddol wych.  Mae hi wedi llwyddo i ddod â’r straeon a’r cymeriadau hwyliog yn fyw.  Bob tro y byddwch yn darllen y llyfr, fe welwch chi rywbeth newydd yn y darluniau chwareus a manwl sydd ar bob tudalen.  Rydym yn hynod gyffrous i weld y llyfr yn cael ei gyhoeddi”.

Roedd y fyfyrwraig Ocean Hughes yn ymwybodol ers yn ifanc iawn ei bod hi’n mynd i fod yn arlunydd.  Dywedodd, “Dw i’n cofio treulio oriau yn edrych ar ddarluniau mewn llyfrau pan yn blentyn, yn ceisio meddwl sut byddai’n teimlo i weld lluniau fy hun mewn print rhyw ddiwrnod.  Wrth edrych ar y llyfr Natur ych a fi, rwy’n ddiolchgar iawn am y cyfle i wneud y gwaith darlunio iddo”.

Derek Bainton yw Pennaeth Ysgol Graffeg a’r Celfyddydau Digidol yn y Drindod Dewi Sant, lle mae Ocean yn astudio’i gradd.  Dywedodd “Mae gan y rhaglen BA Illustration yng Ngholeg Celf Abertawe gysylltiadau cryf â Chanolfan Peniarth, gyda'n myfyrwyr a'n graddedigion wedi gweithio ar sawl comisiwn yn y Gymraeg a'r Saesneg i’r Ganolfan dros y blynyddoedd. Mae’r berthynas yn un eithriadol o werthfawr i'n myfyrwyr a'n tîm academaidd. Mae darluniau Ocean Hughes ar gyfer Natur ych a fi yn rhyfeddol a gwreiddiol ac yn gweddu’n berffaith ar gyfer arddull ysgrifennu ffeithiol gyfoethog Carol Barratt. Mae ymroddiad Ocean i'r llyfr hwn ynghyd â'i hastudiaethau wedi bod yn eithriadol, ac rydym yn dymuno pob llwyddiant i Ocean, Carol a’r llyfr. "

Bydd Natur ych a fi yn cael ei lansio yng Ngholeg Celf Abertawe ar y 6ed o Ragfyr, gyda darlith arbennig i fyfyrwyr Coleg Celf y Brifysgol gyda'r awdur Carol Barratt a'r Athro Mererid Hopwood yn cael ei gynnal am 11am ac arddangosfa o waith darlunio Ocean a dyluniadau ar gyfer y llyfr.

Bydd y llyfrau ar gael i'w prynu o siopau llyfrau lleol o'r 1af o Ragfyr ymlaen, ac o siop ar-lein Peniarth, www.peniarth.cymru .

Creu Cynllun Gwaith addysgol i nodi pen-blwydd Cyw

, Cyhoeddwyd:


Mae cynllun gwaith addysgol wedi ei lunio ar gyfer plant oed meithrin a disgyblion blynyddoedd cynnar ysgolion cynradd fel rhan o ddathliadau pen-blwydd gwasanaeth Cyw S4C yn ddeg oed yr haf yma.

Wedi'i gomisiynu gan S4C a'i greu a'i ddylunio gan gwmni adnoddau addysgol Canolfan Peniarth o Gaerfyrddin, mae'r pecyn addysgol ar gael ar-lein ar s4c.cymru/cyw ar gyfer athrawon cynradd Cymraeg a Saesneg ac arweinwyr grwpiau meithrin ledled Cymru.

Cafodd y pecyn lliwgar, hwyliog ei lunio i gyd-fynd â Fframwaith Proffil y Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd Cynnar y cwricwlwm ac mae'n llawn gweithgareddau gwreiddiol a pherthnasol. Mae cynllun gwaith S4C Cyw yn datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd, gan annog disgyblion ifanc i weithio'n annibynnol a datblygu creadigrwydd. Yn ogystal â'r cynllun gwaith, mae taflenni gweithgareddau ar gael ar ffurf PDF ar y we.

Mae pecynnau parti wedi eu hanfon at bob ysgol gynradd a grwpiau meithin iddynt gael gynnal parti pen-blwydd i Cyw.

Dywedodd Comisiynydd Cynnwys S4C, rhaglenni plant, Sioned Wyn Roberts, "Rydym yn falch iawn o gael lansio'r Cynllun Gwaith addysgol hwn i gyd-fynd â dathliadau pen-blwydd Cyw. Mae'n sicr o ychwanegu at fwynhad rhaglenni plant S4C ar gyfer pob disgybl meithrin a blynyddoedd cynnar sy'n siarad neu’n dysgu siarad Cymraeg. Mae'n hufen ar y gacen ben-blwydd!!”

Dywedodd Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, Gwydion Wynne, "Mae'r comisiwn wedi bod yn gyfle amhrisiadwy i weithio ochr yn ochr ag S4C i ddathlu un o gymeriadau mwyaf blaenllaw’r sianel trwy lunio cynnwys addysgol, hwyliog Cymraeg i blant 2-5 oed mewn lleoliadau addysgol gwahanol ledled Cymru a chodi ymwybyddiaeth o Cyw yng nghartrefi pobl Cymru."

Dywedodd Pennaeth Cynorthwyol Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin, Llio Dyfri Jones, sydd wedi ymgynghori gyda Chanolfan Peniarth wrth gynllunio’r Cynllun Gwaith, "Mae Cyw wedi bod yn amlwg ar ein sgriniau teledu, cyfrifiaduron a thabledi yn yr ysgol ers degawd bellach, ond gan ein bod yn nodi pen-blwydd mor arbennig eleni, roedd hi’n hyfryd gwneud Cyw yn rhan fwy canolog o fywyd y dosbarth. Dyna pam yr ydym wedi creu cynllun gwaith sy'n ymgorffori meysydd cyffredin mewn ysgolion a grwpiau meithrin gyda gweithgareddau'n canolbwyntio ar Cyw a’i ffrindiau. Rydym wedi awgrymu syniadau sy’n seiliedig ar ystod o brofiadau a gweithgareddau addysgol sy’n gymwys ar gyfer plant rhwng 2 a 5 oed a’u cyfatebu â phroffil y Cyfnod Sylfaen. Yn ychwanegol at y cynllun gwaith, mae taflenni a gweithgareddau parod - rhai yn cynnwys ychydig neu ddim iaith - fel eu bod yn addas i'w defnyddio mewn ysgolion ledled Cymru beth bynnag yw iaith yr addysg.”

Dywedodd Kiri Thomas, athro yn yr ysgol, "Mae cryn dipyn o gyffro wedi bod yn yr ysgol ers i'r pecyn adnoddau gyrraedd - yn enwedig gan fod Cyw wedi anfon gwahoddiad personol i'r holl blant, a gan fod y gwahoddiadau wedi cael eu hanfon i’w cartrefi, mae wedi codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y dathliad ymhlith rhieni. Mae'r plant wedi cyffroi’n llwyr - ac maen nhw wrthi’n creu cardiau a gwneud addurniadau. Maen nhw’n edrych ymlaen yn fawr iawn at 5 Gorffennaf."

Canolfan Peniarth yn cydweithio gyda un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru, Manon Steffan Ros

, Cyhoeddwyd:


Mae Canolfan Peniarth wedi lansio cyfres lyfrau stori newydd i blant, sydd wedi eu hawduro gan awduron profiadol gan gynnwys yr awdur Manon Steffan Ros, un sydd wedi ennill nifer o wobrwyau am ei gwaith.

Nod y gyfres Cymeriadau Difyr, Stryd y Rhifau, yw i gyflwyno gwahanol agweddau ar rifedd i blant yn y Cyfnod Sylfaen, ac mae pob llyfr yn cyflwyno rhifolyn newydd, fel cymeriad, megis Sara Sero, Alun Un, Deio Dau, a Twm Tri.  Cafodd y gyfres ei lansio yng nghwmni Manon Steffan Ros, yn Ysgol Gynradd Penybryn, Tywyn, ar 23 Mawrth, lle cafwyd te parti wrth gyflwyno’r cymeriadau lliwgar i blant yr Ysgol. 

Awdur arall ar lyfrau’r gyfres yw Catrin Evans-Thomas, sy’n ddarlithydd yng Nghanolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol.  Catrin fu hefyd yn rheoli’r gwaith yn y broses ddatblygu, ar ran Canolfan Peniarth.  Dywedodd Catrin, “Mae hi’n wych i weld y llyfrau bellach wedi eu cyhoeddi, ac ryn ni’n ddiolchgar iawn i Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru, am gomisiynu’r gyfres i ni.  Mae hi hefyd wedi bod yn brofiad gwych i gydweithio gyda dylunydd fel Elena D’Cruze Reynolds, sydd wedi llwyddo i ddod â straeon Manon a’r cymeriadau’n fyw, a gwneud rhifedd yn apelgar i  ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen”.

Dyma’r ail waith i Ganolfan Peniarth gydweithio gyda Manon Steffan Ros ar gyhoeddiad, yn dilyn cyhoeddi’r ddrama boblogaidd Dau Wyneb, nol yn 2016, a’r addasiad Saesneg, Two Faces, sydd bellach wedi eu cynnwys fel dramau testun ar faes llafur newydd Drama TGAU gyda CBAC.  Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae Manon yn awdur wrth reddf, sy’n gallu cyflwyno straeon a chymeriadau yn y ffordd mwyaf creadigol.  Roedd hi’n fraint i ni fel Canolfan i allu cydweithio â hi unwaith yn rhagor, yn ogystal â Kiri Thomas a Catrin Evans-Thomas, sy’n brofiadol iawn ym maes cyhoeddi adnoddau addysg.  Gyda nifer o lyfrau’r gyfres eisoes wedi eu gwerthu ar draws Cymru, rydym yn edrych ymlaen i weld ymateb plant i’r cymeriadau difyr”.

Mae llyfrau'r gyfres ar gael i'w prynnu'n unigol am £2.99 yr un, neu fel cyfres am £50, o siop ar-lein y Ganolfan.

Teithio’n ôl i’r Oesoedd Canol – Lansio dau adnodd hanes i blant cynradd yn edrych ar gestyll ac enwogion o Gymru yn y Canol Oesoedd

, Cyhoeddwyd:


Dydd Mawrth, 21 Tachwedd 2017 lansiodd Canolfan Peniarth ddau becyn hanes newydd yng Nghastell Cydweli gyda phlant Ysgol y Castell, Cydweli a’r awdur, Dr Mererid Hopwood.

Mae’r ddau becyn yn adnoddau sydd wedi eu paratoi yn benodol i helpu athrawon i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o fywyd bob dydd yn y Gymru ganoloesol drwy edrych ar enwogion a chestyll y cyfnod, a pha le gwell i lansio’r adnodd, nag yn un o brif gestyll Cymru, Castell Cydweli.

Wedi eu hawduro gan Dr Sioned Vaughan Hughes, Dr Russell Grigg a Dr Mererid Hopwood, mae adnoddau’r pecyn Cestyll Canoloesol yng Nghymru yn trafod pam a sut y cafodd y cestyll eu hadeiladu, ynghyd â bywyd bob dydd y bobl a oedd yn byw ynddynt, tra bod y pecyn Enwogion yng Nghymru yn canolbwyntio ar hanes Nest, Tywysoges Gwenllian, Gerallt Gymro, Llywelyn Fawr, Llywelyn ap Gruffudd ac Owain Glyndŵr.

Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae’r ddau becyn Teithio’n ôl i’r Oesoedd Canol yn becynnau hynod ddiddorol, sy’n llawn ffeithiau a hanesion o’r cyfnod. Yn bwysicach na dim fodd bynnag, mi fyddan nhw’n adnoddau gwerthfawr iawn i ysgolion ac i’r plant, gan eu bod yn cynnwys cymaint o ffeithiau a hanesion arwyddocaol am Gymru mewn ffordd syml, a diddorol i blant.”

Yn ystod y lansiad, cafodd plant Ysgol y Castell, Cydweli gyfle i gael ychydig o hanes y Dywysoges Gwenllian a’r Castell, ynghyd â chyfle i wisgo coron arbennig.  Nid coron frenhinol, ond Coron yr Eisteddfod Genedlaethol a enillwyd gan Mererid yn Eisteddfod Meifod yn 2003.

Mae’r ddau becyn newydd ar gael i’w prynu o siop ar-lein Canolfan Peniarth, neu o siopau llyfrau lleol.

Cyhoeddi llyfr llawn straeon i blant am Idwal – y Goeden Gelwydd Golau o’r Gŵyr!

, Cyhoeddwyd:


Ddydd Mawrth, 17 Hydref 2017, bydd Canolfan Peniarth yn cyhoeddi llyfr straeon i blant am gymeriad diddorol o’r Gŵyr, Idwal  - y Goeden Gelwydd Golau, gan yr awdures Carol Barratt.

Mae’r straeon i gyd wedi eu gosod yn ardal hardd Penrhyn Gŵyr, lle mae Idwal, yr hen goeden helygen glec, yn adrodd ei straeon i’r anifeiliaid a fyddai’n mynd a dod.  Cafodd Carol Barratt ei hysbrydoli i ysgrifennu’r straeon gan hen goeden dal a oedd yn sefyll wrth ffynnon yng ngwaelod gardd ei chartref ar y Gŵyr.

Dywedodd yr awdures, “Ar foncyff yr hen helygen yn yr ardd, roedd yna gadwyni o frigai a ymdebygai i wyneb hen berson, a chefais fy ysbrydoli i ysgrifennu’r straeon yma i blant am gymeriadau o fyd natur wrth wylio’r holl anifeiliaid a fyddai’n mynd a dod heibio gwaelod yr ardd, bron fel petaent yn galw heibio i wrando a sgwrsio â’r goeden.”

Mae Carol Barratt yn awdures ac yn gerddor profiadol sydd wedi cyhoeddi dros wythdeg o gyhoeddiadau i bobol ifanc, a’r mwyafrif o’r rheiny yn gyhoeddiadau cerddoriaeth.  Mae’n cael ei hystyried yn un o’r prif arweinyddion ar draws y byd ym maes addysg gerddorol.  Dywedodd Mr Gwydion Wynne, “Mae wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd i gydweithio gyda Carol ar y cyhoeddiad arbennig hwn.  Mae hi’n adnabyddus ar draws y byd o fewn ei maes, ac rydym yn edrych ymlaen i weld sut fydd plant Cymru yn ymateb i straeon yr hen Idwal!”

Mae Idwal wedi ei addasu i’r Gymraeg gan Mererid Hopwood, ac ar gael yn y Saesneg a’r Gymraeg o siopau llyfrau lleol.  Bydd y llyfr yn cael ei lansio yng nghwmni Mererid a Carol gyda disgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Brynymor yn Abertawe, lle bydd cyfle i’r plant glywed rhai o hanesion Idwal, a chael cyfle i fod yn greadigol ei hunain mewn gweithdy creadigol gyda Mererid.

Lansio dau lyfr stori am Gymry o’r Oesoedd Canol, Nest, a Hopcyn ap Tomos

, Cyhoeddwyd:


Mae Canolfan Peniarth wedi cyhoeddi dau gyfrol gan Dr Mererid Hopwood sy’n son am hanes dau gymeriad enwog o’r Oesoedd Canol.

Mae’r gyfrol am y Dywysoges Nest yn son am hanes bywyd y Dywysoges yng Nghymru yn y Canol Oesoedd, cyfnod a oedd yn llawn helynt a brwydro, tra fod y gyfrol ar Hopcyn ap Tomos yn dilyn stori creu Llyfr Coch Hergest.

Mae’r ddwy gyfrol yn lyfrau stori addysgiadol ar gyfer plant Cyfnod Allweddol 2, ac yn rhan o gyfres ‘Teithio’n ôl i’r Oesodd Canol’ y bydd Canolfan Peniarth yn ei gyhoeddi erbyn Medi 2017.  Yn ogystal â’r ddwy gyfrol hon gan Dr Mererid Hopwood, bydd y gyfres yn cynnwys cardiau gweithgareddau, llyfryn i athrawon, ynghyd â adnoddau ar-lein a fydd yn eistedd ar wefan HWB Llywodraeth Cymru.

Bydd rhagor o fanylion am y gyfres yn ymddangos ar wefan y Ganolfan yn fuan; www.peniarth.cymru

Caneuon i Bawb – Cyhoeddi 3 pecyn cerddoriaeth i’r sector cynradd

, Cyhoeddwyd:


Ar ddydd Iau 15 Mehefin lansiwyd 3 albwm newydd o ganeuon i blant Cymru mewn cyngerdd arbennig mewn cydweithrediad â Chôr Ysgol Llangennech.

Ers Ionawr 2016, mae Côr Ysgol Llangennech wedi bod yn mynd yn ôl ac ymlaen i’r stiwdio recordio leol i recordio 45 o ganeuon i blant, sydd yn cael eu cyhoeddi gan Ganolfan Peniarth fel rhan o’r gyfres Caneuon i Bawb.

Mae Caneuon i Bawb yn cynnwys 3 albwm o ganeuon i blant cynradd, ynghyd â 3 llyfr canu i gyd-fynd â nhw.  Mae’r caneuon i gyd wedi eu haddasu i’r Gymraeg gan Rhiannon Ifan a Tudur Dylan Jones allan o becynnau cerddoriaeth Songs for Everyone, gan Out of the Ark Music.

Mae Côr Ysgol Llangennech, dan arweinyddiaeth Mr Lewis Richards, sydd hefyd yn athro o fewn yr Ysgol, yn gôr adnabyddus ar draws Cymru a thu hwnt erbyn hyn, wedi iddynt ennill cystadleuaeth Songs of Praise gyda’r BBC yn 2015.  Ers hynny, mae’r côr wedi mynd o nerth i nerth ac wedi perfformio ar lwyfan yr Albert Hall, yn ogystal â llwyfannau ar draws Cymru.

Dywedodd Arweinydd y Côr, Mr Lewis Richards, “Mae hwn wedi bod yn dipyn o brosiect i ni fel Côr, ac i fi fel arweinydd.  Roedd gorfod dysgu 45 o ganeuon newydd gyda’r côr, ar ben ein hymrwymiadau i gyngherddau ac yn y blaen, yn dipyn o sialens, ond fe weithiodd y plant yn galed drwy’r holl broses i ddysgu’r caneuon yn gyflym, ac roedd y profiad o fynd i stiwdio broffesiynol i recordio yn brofiad gwych i’r plant!  Ry’ ni’n falch iawn o fod wedi cael y cyfle i wneud y tri albwm yma gyda Chanolfan Peniarth, ac mae’r cryno ddisgiau yn swnio’n wych!”

Dywedodd Gruff Ifan, sydd wedi bod yn arwain ar y prosiect ar ran Canolfan Peniarth, “Mae cyhoeddi’r tri phecyn hwn o fewn cyfres Caneuon i Bawb wedi bod yn broses hir a llafurus, ond rydym ni wedi bod yn ffodus iawn o fod wedi gallu cydweithio gyda chôr o leisiau gwych.  Mae’r plant wedi bod yn hynod broffesiynol drwy’r holl broses, ac mae hynny i’w glywed yn amlwg yn safon y canu ar y tri albwm”.

Cafodd cyngerdd Caneuon i Bawb ei gynnal yn Neuadd yr ysgol, Ysgol Gynradd Llangennech, ddydd Iau, 15 Mehefin 2017  ac mae modd gwylio fideo byw o’r gyngerdd ar dudalen Facebook Canolfan Peniarth.

Gellir gweld rhagor o fanylion am Caneuon i Bawb yma; http://siop.canolfanpeniarth.org/Caneuon-i-Bawb

Cyhoeddi Map Rhyngweithiol o Gymru

, Cyhoeddwyd:


 

Mae Canolfan Peniarth wedi cyhoeddi Map rhyngweithiol sydd yn dangos lleoliadau o arwyddocâd hanseyddol yng Nghymru.

Mae’r map yn canolbwyntio’n benodol ar 80 o leoliadau amrywiol ar draws Cymru, o Gestyll ac Abatai, i Raeadrau a Chamlesi.  Yn ogystal â darparu gwybodaeth gyffredinol ar y lleoliadau hyn i gyd, mae’r map yn cynnwys gweithgareddau rhyngweithiol addysgiadol i blant 7 i 11 oed, ac mae ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

I weld y map rhyngweithiol, cliciwch yma 

Myfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cydweithio ar gynyrchiadau ffilm gyda Chanolfan Peniarth

, Cyhoeddwyd:


Ym mis Mawrth, bu Canolfan Peniarth yn cyd-weithio gyda rhai o fyfyrwyr israddedig Ysgol y Ffilm a’r Cyfryngau Digidol y Brifysgol er mwyn creu cyfres o ffilmiau byrion ar gyfer prosiect addysgol a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy’n canolbwyntio’n benodol ar yr Oesoedd Canol yng Nghymru.

Fel rhan o’r prosiect, mae Peniarth yn y broses o gynhyrchu dau becyn dwyieithog ar gyfer plant 7 i 11 oed, sy’n canolbwyntio ar ddau bwnc sy’n gysylltiedig â Chymru rhwng 1063 a 1400, sef cestyll a chymeriadau enwog megis Gwenllian, Owain Glyndŵr a Llywelyn ap Gruffydd ac ati.

Bydd y pecynnau yn cynnwys clipiau ffilm a fydd yn rhoi cyfle i blant deithio 'nôl mewn amser i’r Oesoedd Canol i gael gweld sut beth oedd byw mewn castell, a sut oedd pobl enwog yn byw amser maith yn ôl, ac roedd rôl y myfyrwyr yn ganolog i’r gwaith ffilmio.

Dywedodd Sian Elin Evans sy’n Ddylunydd Aml-gyfrwng gyda Chanolfan Peniarth, “Roedd y gwaith ffilmio yn gymhleth ac yn dechnegol iawn oherwydd ei fod yn gorfod digwydd gyda chefnlen werdd, sef sgrin fawr werdd sy’n ein galluogi ni i ychwanegu animeiddiadau o gestyll a delweddau penodol o’r Oesoedd Canol i’r clipiau yn y broses olygu. Wrth ystyried yr holl waith cynhyrchu a oedd ynghlwm â’r clipiau ffilm yma, roedd gallu dod a myfyrwyr profiadol o fewn y maes ffilm a’r cyfryngau i mewn i gydweithio gyda ni fel rhan o’r tîm yn werthfawr iawn, ac roedd safon eu gwaith ffilmio, a’u proffesiynoldeb yn wych”.

Dywedodd Gareth Smith, Rheolwr Prosiectau Canolfan Peniarth, “Yn ddiweddar, rydym wedi bod yn cael nifer o geisiadau gan fyfyrwyr o wahanol feysydd sydd yn dymuno dod am brofiad gwaith gyda ni, ac rydym bob amser yn falch i’w cefnogi ac i roi profiad iddynt o weithio ar brosiectau masnachol yn y gobaith y bydd hyn yn cyfoethogi eu profiadau a’u sgiliau ac yn gymorth iddynt pan fyddant yn graddio ac yn chwilio am swyddi.”

Dywedodd Dr Brett Aggersberg, sy’n ddarlithydd o fewn Ysgol y Ffilm a’r Cyfryngau Digidol “Mae hwn wedi bod yn brofiad gwerthfawr iawn i’n myfyrwyr.  Mae wedi eu galluogi i ymarfer eu sgiliau goleuo, ffilmio ac ôl-gynhyrchu.  Roedd angen gwaith stiwdio sgrin werdd ynghyd â golygu drwy feddalwedd Adobe After Effects ar y prosiect.  Mae’r gwaith wedi rhoi profiad o’r byd go iawn i’r myfyrwyr, lle’r oedd gofyn iddynt ymateb i anghenion cleient gan  adlewyrchu ar eu gwaith yn y diwydiannau creadigol.”

Bydd y ddau becyn yn cael eu cyhoeddi ym mis Mai, ac yn cael eu lansio yng Ngŵyl Bedwen Lyfrau ar 20 Mai 2017 yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth yng nghwmni un o’r awduron, Dr Mererid Hopwood.

Cyhoeddi adnodd llythrennedd i gyd-fynd â chyfres deledu boblogaidd i blant

, Cyhoeddwyd:


Mae Canolfan Peniarth yn falch o gyhoeddi ei bod yn cydweithio gyda Boom Plant i gyhoeddi llyfr i gyd-fynd â chyfres newydd Jen a Jim Pob Dim a’r Cywiadur ar S4C.

Mae'r gyfrol yn cael ei lansio ar 28 Chwefror yng Nghanolfan yr Atom, yng nghwmni plant o rai ysgolion tref Caerfyrddin, fel rhan o ddigwyddiadau Wythnos Gymraeg Caerfyrddin.  Yn ystod y lansiad bydd cyfle ecsgliwisif i weld pennod gyntaf cyfres newydd Jen a Jim a fydd yn ymddangos ar y teledu yn ddiweddarach mis Mawrth.  Yn ogystal, bydd y plant i gyd yn cwrdd â chymeriadau Jen a Jim, ac yn cael cyfle i wneud gweithagreddau allan o'r llyfr newydd gyda'r ddau gymeriadau.

Bydd y gyfrol Jen a Jim a’r Cywiadur yn adnodd hwyliog y gall rhieni ei ddefnyddio i helpu eu plentyn i adnabod a defnyddio llythrennau. Seilwyd y gyfrol i gyd-fynd ag ail gyfres boblogaidd Jen a Jim Pob Dim a gynhyrchir gan Boom Plant ar gyfer S4C.

Mae Jen a Jim yn gymeriadau hoffus sy’n pontio â Byd Cyw, byd sy’n gyfarwydd iawn i blant Cymru heddiw. Hwn yw un o’r troeon cyntaf lle caiff adnodd addysgol ei gynhyrchu i gydfynd â rhaglen deledu sy’n canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau llythrennedd cynnar y plentyn.

Mae Canolfan Peniarth wedi cydweithio gydag S4C ar gyhoeddi adnodd addysg eisoes o’r blaen pan gyhoeddwyd cardiau dominos a snap, sticeri clôd Cyw, a llyfryn Beth welwch chi? yn 2016 ar gyfer datblygu medrau llafar plant yn y Cyfnod y Sylfaen ynghyd â fersiwn dwyieithog o’r llyfryn yn ddiweddarach yn y flwyddyn.  Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Rydym yn falch iawn o’r cyfle i gydweithio gyda Boom Plant ar y cyhoeddiad arbennig hwn, sy’n arloesol yn yr ystyr mai dyma un o’r troeon cyntaf i adnodd gael ei ddatblygu i gydfynd gyda chyfres deledu plant tra ar yr un pryd yn ymateb yn uniongyrchol i elfennau addysgu o fewn fframwaith y Cyfnod Sylfaen. Wrth lunio’r gyfrol, rydym wedi canolbwyntio ar greu cyfres o ymarferion hwyliog y bydd y plentyn a’r rhiant wrth eu bodd yn ymateb iddynt. Mae’n allweddol bwysig fod y rhieni yn ymwybodol o’r math o weithgareddau a ddefnyddir ar lawr y dosbarth fel y gallent hwythau ddatblygu a chefnogi’r broses ddysgu ar yr aelwyd. O fod yn wasg sy’n cyhoeddi nifer o lyfrau ac adnoddau ar gyfer y sector addysg yng Nghymru, rydym yn ymwybodol iawn o’r prinder adnoddau sydd wedi eu targedu’n benodol ar gyfer eu defnyddio gyda phlant yn y cartref, ac rydym yn sicr y bydd yr adnodd hwn yn gymorth i ddiwallu’r galw hwn gan rieni, tra hefyd yn cefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru, Mae addysg yn dechrau yn y cartref”.

Mae’r gyfrol yn cynnwys Cywiadur sy’n esbonio sut i ynganu geiriau yn ffonetig er mwyn galluogi rhieni di-Gymraeg i gynorthwyo’u plentyn gyda’r gweithgareddau.  Dywedodd Gwydion Wynne, “Mae canran uchel o blant mewn nifer o ysgolion cyfrwng Cymraeg yn dod o gartrefi di-Gymraeg erbyn heddiw.  Mae cynnwys yr elfen ffonetig yma yn allweddol felly er mwyn sicrhau bod modd i rieni fwynhau’r gweithgareddau gyda’u plentyn a chefnogi addysg eu plentyn yn ogystal, beth bynnag fo iaith yr aelwyd”.

Dywedodd Helen Davies, Pennaeth Cyw gyda Boom Plant, “Mae Boom Plant yn falch iawn o gael bod yn bartner yn y prosiect hwn ac yn falch bod Cyw a’i ffrindiau ynghyd â Jen a Jim yn cyrraedd cynulleidfa o blant dros Gymru”.

Mae Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Cynnwys Plant a Phobl Ifanc S4C, wrth ei bodd yn gweld cymeriadau Cyw yn rhan ganolog o addysg plant; "I gyd-fynd â'r gyfres newydd Jen a Jim a'r Cywiadur, sydd yn dechrau ar S4C ym mis Mawrth, rydym yn falch iawn fod Canolfan Peniarth wedi cyfrannu eu harbenigedd ym maes addysg ac wedi datblygu adnoddau llythrennedd safonol i'w defnyddio gan ysgolion. Drwy gyd-weithio ag arbenigwyr ym maes addysg, mae Cyw a'i chymeriadau di-rif yn chwarae rhan ganolog yn natblygiad plentyn yn y blynyddoedd cynnar, ac yn rhan o'u bywydau pob dydd yn y cartref ac yn yr ysgol."

Bydd Jen a Jim a’r Cywiadur yn cael ei gyhoeddi ddechrau Mawrth i gyd-fynd gyda ymddangosiad cyntaf cyfres newydd Jen a Jim a'r Cywiadur.  Bydd y gyfrol ar gael i’w phrynu o siopau llyfrau lleol ac ar siop ar-lein y Ganolfan ym mis Mawrth, yn dilyn y lansiad ar 28ain o Chwefror.

Canolfan Peniarth i noddi Cynadleddau Recriwitio Athrawon Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

, Cyhoeddwyd:


Canolfan Peniarth fydd prif noddwr Cynhadleddau Recriwtio Athrawon Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant eleni, a fydd yn cael eu cynnal ar gampysau Caerfyrddin ac Abertawe.  

Mae'r cynadleddau'n cael eu trefnu gan Uned Gwasanaethau Myfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod, a'u nod yw rhoi cyfle i fyfyrwyr sydd yn astudio cyrsiau addysg a hyfforddiant athrawon o fewn y Brifysgol i gael gwybodaeth gan Awdurdodau Addysg lleol, Asiantaethau Recriwtio, Undebau Athrawon a llawer mwy, er mwyn eu cynorthwyo i gael eu penodi i swyddi addysgu ar ôl graddio.

Yn ystod y cynadleddau, bydd darlithoedd penodol gan westeion, ynghyd â ffair recriwtio ble fydd cyfle i fyfyrwyr grwydro stondinau a chwrdd â sefydliadau ac asiantaethau.  Bydd Canolfan Peniarth yn arddangos ein hadnoddau yn y ffeiriau recriwtio, lle fydd modd i fyfyrwyr archebu ein nwyddau am bris gostyngedig. Wele fanylion penodol am y cynadleddau isod:

Cynhadledd Recriwtio Athrawon Abertawe

Dyddiad: 11 Ionawr 2017

Amser:10:30yb ymlaen

Lleoliad: Campws Townhill

 

Cynhadledd Recriwtio Athrawon Caerfyrddin

Dyddiad 12 Ionawr 2017

Amser: 10:30yb

Lleoliad: Undeb y Myfyrwyr

 

Anfon llyfrau ac adnoddau yn anrhegion Nadolig i blant ar wardiau Ysbytai

, Cyhoeddwyd:


Eleni, am y tro cyntaf, bydd Canolfan Peniarth yn anfon rhai o lyfrau ac adnoddau plant poblogaidd y Ganolfan i wardiau plant mewn ysbytai fel rhan o apêl Nadolig Anfonwch Anrheg Elusennau Iechyd Hywel Dda.

Fel un o brif gyhoeddwyr llyfrau ac adnoddau addysg i blant yng Nghymru, mae gan Canolfan Peniarth gasgliad helaeth o gyhoeddiadau poblogaidd ar gyfer plant o bob oed, wedi eu hawduro gan rhai o awduron profiadol ac adnabyddus sy’n cynnwys Manon Steffan Ros, Gwenno Davies a Hywel Griffiths, i enwi ond rhai.  Yn ychwanegol at hyn, yn dilyn sefydlu partneriaeth gyda S4C yn gynharach eleni, mae’r Ganolfan wedi cynhyrchu cardiau snap a dominos a sticeri clod, gyda chymeriadau poblogaidd byd Cyw yn ganolbwynt i’r cardiau a’r sticeri yma.

Bydd y llyfrau a’r adnoddau hyn i gyd yn cael eu rhannu rhwng wardiau plant yn ysbytai Bronglais, Glangwili, a Llwynhelyg fel rhan o apêl Anfonwch Anrheg Elusennau Bwrdd Iechyd Hywel Dda, er mwyn ceisio sicrhau Nadolig Llawen i blant a fydd yn gorfod treulio’r Nadolig yn yr ysbytai.

Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae Canolfan Peniarth yn falch i allu cefnogi’r apêl arbennig hwn eleni. Fel rhiant, rwy’n gallu cydymdeimlo’n fawr gyda theuluoedd a fydd yn gorfod treulio amser yn yr ysbyty dros gyfnod y Nadolig, ac rwy’n hyderus y bydd y llyfrau a’r adnoddau hyn yr ydym yn eu cyflwyno yn help i ddiddanu’r plant.  Ein nod yn y flwyddyn newydd yw cysylltu â gweddill y byrddau iechyd yng Nghymru er mwyn gallu cyflwyno ein llyfrau a’n hadnoddau i holl wardiau plant Cymru.”

Meddai Nicola Llewelyn, Pennaeth Elusennau Iechyd Hywel Dda;“Rydyn ni’n hynod o ddiolchgar i Ganolfan Peniarth am gefnogi ein hapêl Nadolig, Anfonwch Anrheg. Bydd y deunydd darllen a chwarae yma yn adnoddau hynod o werthfawr i’n timau Gwasanaethau Chwarae yn yr ysbytai, sy’n treulio llawer o amser gyda phlant sy’n aros triniaeth neu yn gwella ar ôl cael triniaeth. Ein nod yw ceisio diddanu plant sy’n treulio cyfnodau hir yn yr ysbytai dros y Nadolig, a thrwy gydol y flwyddyn a bydd adnoddau Canolfan Peniarth yn sicr o roi gwên ar wynebau’r plant hynny. “

Fel rhan o’r Apêl, mae’r cyhoedd yn cael eu hannog i anfon anrheg o restr anrhegion yr Apêl sydd i’w gweld ar wefan amazon, ac sy’n amrywio mewn pris o £1 i £50.  Am ragor o fanylion, ewch i wefan Elusennau Iechyd Hywel Dda

Pecyn adnoddau addysg Cyw S4C yn cael ei ddefnyddio i gyflwyno’r Gymraeg i ddisgyblion cynradd mewn Ysgolion Cymraeg Ail-iaith

, Cyhoeddwyd:


Mae Canolfan Peniarth, mewn cydweithrediad ag S4C wedi datblygu pecyn adnoddau addysg Cyw er mwyn cynorthwyo athrawon i gyflwyno’r Gymraeg i ddisgyblion o fewn ysgolion cynradd ail-iaith.

Ers cyhoeddi pecyn adnoddau addysgol Cyw yn y Gymraeg  yn gynharach yn y flwyddyn, mae galw mawr wedi bod o blith ysgolion ail-iaith am addasiad o’r pecyn er mwyn cynorthwyo athrawon i gyflwyno a datblygu sgiliau Cymraeg plant mewn ysgolion di-Gymraeg.

Ym mis Mawrth 2016, cyhoeddodd Canolfan Peniarth becyn o adnoddau addysgol newydd i athrawon wedi ei selio ar gymeriadau lliwgar byd Cyw ar S4C.  Prif nod yr adnodd yw datblygu medrau llafar plant o oedran ifanc iawn ac mae wedi ei gynllunio mewn ymateb i ddulliau newydd o asesu o fewn Fframwaith y Cyfnod Sylfaen. 

Mae’r pecyn adnoddau yn cynnwys fflip lyfr lliwgar A3 ar gyfer athrawon, sy’n cynnwys golygfeydd amrywiol o fyd Cyw, gyda chynlluniau gwersi a syniadau am weithgareddau amrywiol i ysgogi trafodaeth yn y dosbarth er mwyn datblygu ac ymestyn geirfa plant.  Yn ogystal, mae cardiau snap a dominos ar gael ynghyd â sticeri clod i’r dosbarth.

Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae’r ymateb hyd yma i’r pecyn adnoddau gwreiddiol Cymraeg wedi bod yn anhygoel, ac yn dilyn trafodaethau gyda nifer o athrawon mewn ysgolion ail-iaith, rydym wedi addasu’r pecyn er mwyn cael fersiwn ddwyieithog o’r cyhoeddiad ar gyfer cynulleidfaoedd ehangach ac I godi safonau llafaredd plant ail-iaith”. 

Dywedodd Catrin Phillips, Athrawes Ymgynghorol Cymraeg Ail-iaith gyda Chyngor Sir Penfro “Prin iawn yw'r ystod o adnoddau dysgu Cymraeg fel ail iaith ar gyfer y Cyfnod Sylfaen. Braf felly yw gweld adnodd apelgar a deiniadol sy'n cyflwyno iaith pwrpasol fel hwn gan Ganolfan Peniarth. Mae'r adnodd wedi ei selio ym myd y plentyn ac yn arbennig i ddatblygu sgiliau llafar o oed cynnar. Bydd ymarferwyr di-Gymraeg yn croesawu'r cymorth ieithyddol sy'n cyd-fynd â'r iaith i'w gyflwyno er mwyn magu eu hyder. Yn sicr bydd defnydd mawr i'r adnodd yma ymhilth ysgolion sy'n datblygu'r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen.”

Mae Prif Weithredwr S4C, Ian Jones yn falch iawn o weld y cynllun yn ehangu i gynnwys ysgolion ail-iaith; "Roedd gweithio gyda Canolfan Peniarth er mwyn cyflwyno Cyw i'r ystafell ddosbarth yn gam newydd i S4C a dwi wrth fy modd o weld y cynllun yn ehangu. Mae'r ffaith fod galw am yr adnodd addysg gan ysgolion ail-iaith yn dangos pa mor werthfawr yw Cyw i hybu'r Gymraeg ymhlith plant o gartrefi di-gymraeg. Mae nifer o adnoddau ar gael yn barod i helpu teuluoedd di-gymraeg fwynhau Cyw gyda'i gilydd, ond nawr bydd y cymeriadau yn gwmni i'r plant yn yr ysgol hefyd – yng nghanol ei bywydau bob dydd."

Bydd Canolfan Peniarth yn darparu sesiynau hyfforddiant ac ymwybyddiaeth ar yr adnoddau yn y flwyddyn newydd mewn cydweithrediad a rhai awdurdodau lleol.  Am fanylion pellach cysylltwch â’r Ganolfan ar 01267 676 772.

Canolfan Peniarth i noddi Sioe Nadolig Cyw

, Cyhoeddwyd:


Mae Canolfan Peniarth yn falch o gyhoeddi ein bod ni’n noddi Sioe Nadolig Cyw eleni, ac i ddathlu hynny, byddwn yn rhedeg cystadleuaeth ar ein cyfrif Facebook, gyda chyfle arbennig i ennill tocyn teulu i un sioe, mewn lleoliad o’ch dewis chi.

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd Canolfan Peniarth becyn o adnoddau addysgol newydd i’r Cyfnod Sylfaen sydd wedi eu seilio ar gymeriadau lliwgar byd Cyw ar S4C.   Mae’r pecyn yn cynnwys llyfryn A3 Beth welwch chi? ar gyfer datblygu ac ymestyn geirfa plant, yn ogystal â chardiau Snap a Dominos i ddatblygu sgiliau rhifedd plant, a sticeri clod ar gyfer plant yn y dosbarth.

Yn ogystal â’r adnoddau sydd eisoes wedi eu cyhoeddi, mae Canolfan Peniarth yn gobeithio parhau i gydweithio gyda S4C er mwyn cyhoeddi rhagor o adnoddau i’r dosbarth, ac ar fin lansio fersiwn dwyieithog o’r adnodd Cyw, Beth welwch chi?.

Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, "Mae sioeau cyw yn sioeau poblogaidd iawn, gyda miloedd o blant a theuluoedd yn eu mynychu.  Rydym ni'n falch iawn i gefnogi'r sioe Nadolig eleni, ac yn edrych ymlaen i deithio o gwympas Cymru yn rhannu gwybodaeth am ein hadnoddau Cyw".

Bydd pawb sy’n mynychu sioe yn cael pecyn gwybodaeth am yr adnoddau newydd cyffrous yma, a bydd y nwyddau ar gael i’w prynu hefyd mewn rhai lleoliadau.

I weld manylion taith Sioe Nadolig Cyw, cliciwch yma, ac os hoffech gyfle i ennill tocynnau, cliciwch yma i fynd i'n tudalen Facebook.  Bydd y gystadleuaeth yn dechrau wythnos yma.

Lansio adnodd Cymraeg ail iaith newydd i ddisgyblion blwyddyn 7 yng Ngwersyll Llangrannog

, Cyhoeddwyd:


Mae Canolfan Peniarth wedi lansio cyfres o fatiau gramadeg newydd yn y Gymraeg ar gyfer disgyblion sydd yn dilyn cwrs Cymraeg Ail Iaith yng Nghyfnod Allweddol 3.  Bydd yr adnodd yn cael ei lansio yn swyddogol fore Mercher, 19 Tachwedd 2016, yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog.

Mae’r adnodd newydd hwn yn cynnwys hanner cant o fatiau gramadeg sy’n cwmpasu gwahanol agweddau o ramadeg y Gymraeg gydag esboniadau ac enghreifftiau ar y tu blaen, a gweithgareddau i atgyfnerthu’r dysgu ar y cefn.  Adnodd digidol ar-lein yw hwn, ac mae ar gael i athrawon i’w lawrlwytho o wefan Hwb.

Matiau Gramadeg yw’r ail adnodd Cymraeg Ail iaith ar gyfer y sector uwchradd i Ganolfan Peniarth ei gyhoeddi yn y misoedd diwethaf.  Dywedodd Catrin Evans-Thomas, Cydlynydd Prosiectau a Thiwtor Cyrsiau Cymraeg mewn Addysg gyda Chanolfan Peniarth, “Mae’n braf gallu cyhoeddi ein hail adnodd o fewn rhai misoedd sydd wedi ei ddatblygu yn benodol ar gyfer y sector Uwchradd ail-iaith. Tra bod yr adnodd Cardiau Fflach yn adnodd i hyrwyddo a datblygu’r defnydd o Gymraeg ar draws y cwricwlwm gyda dysgwyr Cymraeg fel ail-iaith, mae’r Matiau Gramadeg hyn yr ydym yn ei lansio yng Ngwersyll Llangrannog heddiw yn adnodd penodol ar gyfer datblygu gramadeg dysgwyr”.

Bydd yr adnodd yn cael ei lansio yng nghwmni disgyblion blwyddyn saith o Ysgol Gyfun Emlyn, sydd ar gwrs preswyl yng Ngwersyll Llangrannog.  Dywedodd Catrin Evans-Thomas, “Rydym ni’n falch iawn o fod wedi cael ein gwahodd i lansio’r adnodd yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog.  Mae’r Gwersyll yn darparu cyfleoedd gwych i ddarparu cyrsiau addysgol i ddatblygu sgiliau a hyder disgyblion yn eu Cymraeg, a hynny mewn awyrgylch hamdden y tu allan i’r dosbarth, a dyna’n nod ni yng Nghanolfan Peniarth yn ogystal wrth ddatblygu adnoddau newydd, sef i sicrhau fod dysgwyr yn cael hwyl wrth ddysgu’r iaith”.

Mae’r pecyn o fatiau gramadeg wedi cael ei ddatblygu drwy nawdd gan Lywodraeth Cymrau, ac mae ar gael yn rhad ac am ddim i’w lawrlwytho o wefan Hwb. Am ragor o wybodaeth am gynnwys y matiau, gellir cysylltu â’r Ganolfan ar 01267 676 772.

Cwrs Isdeitlo - Recriwtio myfyrwyr

, Cyhoeddwyd:


Oes diddordeb gennych mewn isdeitlo?

Beth am ddilyn cwrs Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Isdeitlo ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant?

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu gan arbenigwyr, darlithwyr, cwmniau isdeito a darlledwyr proffesiynol, ac rydym yn awyddus iawn i recriwtio unigolion sydd wedi gwneud rhywfaint o gyfieithu yn y gorffennol, ac sydd yn ystyried gyrfa yn y maes.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Gwen Davies, g.j.davies@pcydds.ac.uk

Peniarth ar faes y Brifwyl yn Y Fenni

, Cyhoeddwyd:


 

Wythnos nesaf bydd y Genedl gyfan yn heidio i Sir Fynwy a’r Cyffiniau i’r Eisteddfod Genedlaethol. Fel yr arfer, bydd Canolfan Peniarth yno drwy gydol yr wythnos yn cynnal amryw o weithgareddau i bobl o bob oed yng nghwmni rhai o’n ffrindiau sy’n cynnwys yr awdures Manon Steffan Ros, y rapiwr Mr Phormula a llawer mwy.

Yn ogystal a sesiynau ar ein stondin, byddwn yn cynnal ambell i sesiwn yn y Babell Len, ac yn gwerthu ein llyfrau a’n hadnoddau ar y maes hefyd.

Mae stondin y Ganolfan eleni wedi ei lleoli o fewn pabell Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, felly chwiliwch amdanom ar fap o’r maes!   Wele fanylion llawn ein holl weithgareddau am yr wythnos, uchod!

Ap Treiglo ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol

, Cyhoeddwyd:


Bydd Canolfan Peniarth yn arddangos ap newydd unigryw ar faes y Brifwyl Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni, sef Ap Treiglo.    Ffocws y dydd ar ddydd Mawrth 2 Awst 2016 fydd yr Ap arloesol hwn a fydd yn cael ei arddangos ar dabled enfawr 42 modfedd, ym mhabell Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Bydd modd i Eisteddfodwyr alw i mewn i gael hwyl wrth brofi eu gallu i dreiglo’n gywir ac i weld sut mae’r Ap arbennig hwn yn gweithio.

Nod Ap Treiglo ydy cynorthwyo siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i wirio treigladau.   Mae dau elfen iddo, sef elfen 'chwilota' sydd yn cynnwys y geiriau hynny sy'n achosi i'r geiriau sy'n eu dilyn yn syth i dreiglo, a'r elfen adolygu lle mae modd dod o hyd i'r holl reolau treiglo.

Ers cyhoeddi’r Ap Treiglo yn ddiweddar, mae’r ymateb wedi bod yn hynod gadarnhaol, gyda nifer o sefydliadau, athrawon, myfyrwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol yn defnyddio’r ap o ddydd i ddydd at wahanol bwrpas.  Un o’r rheiny yw’r Comisiynydd Plant, Sally Holland.  Dywedodd y Comisiynydd, “Mae rhaid i mi ddweud mod i'n defnyddio'r Ap bron bob dydd, yn arbennig pan dw i'n Trydar achos maen nhw mor gyhoeddus. Dw i wedi argymell yr Ap i bawb yn fy nhîm”.

Mae Louise Jones yn athrawes yn Ysgol Gyfun Bro Dinefwr ac yn defnyddio’r Ap wrth baratoi gwersi i blant yr ysgol.  Dywedodd Louise, “Mae’r Ap Treiglo wedi bod o help mawr i mi wrth geisio ysgrifennu adnoddau yn y Gymraeg.  Mae’r Ap yn esbonio’r rheolau treiglo yn eglur iawn ac mae’n rhwydd i’w ddefnyddio”.

Dywedodd Jeni Price Rheolwraig Prosiectau yng Nghanolfan Peniarth, a fu’n arwain y gwaith o ddatblygu’r Ap “Yn dilyn cais llwyddiannus cawsom nawdd o Gronfa Technoleg a Chyfryngau Digidol Cymraeg Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r Ap cyffrous hwn a fydd yn gymorth i bawb sy’n cyfathrebu yn y Gymraeg waeth beth fo’u lefel. Ein gobaith yw y bydd yn lleddfu pryderon defnyddwyr ac yn cynyddu eu hyder i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau”.

Mae’r Ap Treiglo yn un o bump ap newydd y mae Canolfan Peniarth wedi eu cyhoeddi eleni, gyda thri o’r apiau hynny, yn cynnwys Ap Treiglo, yn apiau iaith.  Bydd apiau’r Ganolfan yn cael eu harddangos ar dabled arbennig 42 modfedd ym mhabell Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant drwy gydol yr wythnos lle bydd croeso i bawb ddod i arbrofi â nhw.

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth