digital

Botwm y Byd Botwm y Byd Prosiect i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Cartref i adnodd addysgu’r Cyfryngau Newydd, Ieithoedd Modern a Gwleidyddiaeth cyfrwng Cymraeg. Mae tair prif adran: Byd Bach (bydlediadau wythnosol), Pedwar Ban (darllediadau misol) ac Adnoddau Addysgu. NULL http://www.botwm-y-byd.org
Gweithgareddau iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Gweithgareddau iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 25 o weithgareddau iaith cyfrwng Cymraeg a gynlluniwyd ar ran y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. NULL http://sgiliauiaith.colegcymraeg.ac.uk/tasgau/index.html
Tirluniau Cymru trwy gyfrwng chwedlau Tirluniau Cymru trwy gyfrwng chwedlau Adnodd i gefnogi dysgu ac addysgu daearyddiaeth CA2 drwy ddatblygu cysylltiadau rhwng chwedlau a’r tirlun naturiol, gyda chyfeiriadaeth at y tirlun adeiliedig/hanesyddol. NULL http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/legends-wales
Cywirdeb Iaith Cywirdeb Iaith 50 gweithgaredd gramadegol rhyngweithiol i wella ansawdd iaith dysgwyr. NULL http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/cywirdeb-iaith/
Sglein ar lein - Gramadeg Safon Uwch Sglein ar lein - Gramadeg Safon Uwch 20 gweithgaredd iaith cyfrwng Cymraeg a gynhyrchwyd ar ran CBAC NULL http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/cbac
Cynllun Sabothol Cymraeg Cynllun Sabothol Cymraeg Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu rhaglenni hyfforddi penodol i ymarferwyr sy’n dymuno addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg neu sy’n dymuno gwella eu sgiliau iaith Gymraeg. Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn un o ganolfannau'r cwrs ac mae'r staff yn gweithio i Ganolfan Peniarth. NULL http://www.canolfanpeniarth.org/cynllun-sabothol
Gêm y cloc Gêm y cloc Dyma enghraifft o gêm a gynlluniwyd gan Ganolfan Peniarth. Mae 65 o eiliadau gyda\'r chwaraewr i gwblhau\'r dasg. Rhaid llusgo\'r botwm ar waelod y sgrin i symud breichiau\'r cloc i ddynodi\'r amser cywir - a welir mewn geiriau o dan y cloc. NULL http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/clock
Croesair Croesair Dyma enghraifft o gêm a gynlluniwyd gan Ganolfan Peniarth. Rhaid cyfieithu'r posau er mwyn llenwi'r croesair. NULL http://www.canolfanpeniarth.org/gweithgareddau-newydd/crossword/crossword.html
Dyfalwch y gair Dyfalwch y gair Dyma enghraifft o gêm a gynlluniwyd gan Ganolfan Peniarth. Rhaid llusgo\'r llythrennau mewn blychau melyn i mewn i\'r blychau gwag oddi tano i sillafu\'r gair cudd. Gellir cael cliw drwy glicio ar fotwm y marc cwestiwn. NULL http://www.canolfanpeniarth.org/gweithgareddau-newydd/word-jumble/word-jumble.html
Llun a gair Llun a gair Rhaid llusgo'r llythrennau mewn blychau melyn i'r blychau gwag oddi tanynt er mwyn sillafu'r gair cudd. Gellir cael cliw drwy glicio ar fotwm y marc cwestiwn. NULL http://www.canolfanpeniarth.org/gweithgareddau-newydd/llun-a-gair/llun-a-gair.html
Chwilair Chwilair Dyma enghraifft o gêm a gynlluniwyd gan Ganolfan Peniarth. Rhaid chwilio am yr ansoddeiriau a nodir o fewn y chwilair. NULL somehting
Pecyn rhyngweithiol Cymraeg ail iaith cymhwysol Pecyn rhyngweithiol Cymraeg ail iaith cymhwysol Nod y pecyn hwn yw sbarduno dysgwyr CA4 i ddysgu’r iaith mewn ffordd fodern ryngweithiol. Mae dwy uned o waith yma, sef Ceisio am swydd a Problemau’r cyfarfod. Mae’r ddwy uned yn ymwneud â’r cyd-destun ‘yn y gweithle’. I gyd-fynd â phob uned, mae ffilm a gweithgareddau amrywiol. NULL http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/pecyn-rhyngweithiol/
Byw yn yr Ugeinfed Ganrif Byw yn yr Ugeinfed Ganrif Casgliad o seiniau a lluniau yn yr ugeinfed ganrif. NULL http://www.byw20ganrif.org
Addysg Grefyddol Cymru Addysg Grefyddol Cymru Mae Canolfan Peniarth wedi datblygu gwefan newyddion unigryw ar gyfer y maes Addysg Grefyddol yng Nghymru. Menter ar y cyd rhwng Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Bangor yw’r wefan sydd wedi esblygu o’r cylchgrawn print poblogaidd Newyddion AG, ac sy’n cael ei chynnal bellach gan Ganolfan Peniarth. NULL http://www.religious-education-wales.org/
Ap Tric a Chlic - Yr wyddor Ap Tric a Chlic - Yr wyddor Beth am ychydig o hwyl wrth wrando ar y sain ac adnabod llythrennau'r wyddor Gymraeg. Gallwch symud o un cam i'r llall gan ddilyn y lliwiau - melyn, glas, gwyrdd, pinc a lelog yn ôl camau Tric a Chlic. Ewch ati ar unwaith a mwynhewch. Dyfeisiau Android yn unig. Dod i dyfeisiau Apple iOS cyn hir. NULL http://play.google.com/store/apps/details?id=com.peniarth.TricAChlic1
Ap: Sion Corn - Cwsg tan Nadolig Ap: Sion Corn - Cwsg tan Nadolig NULL http://play.google.com/store/apps/details?id=com.peniarth.cwsgtannadolig
Gweithgareddau Cynllun Sabothol Gweithgareddau Cynllun Sabothol Cynlluniwyd nifer o weithgareddau rhyngweithiol er mwyn atgyfnerthu sgiliau Cymraeg athrawon a chynorthwywyr dosbarth yn dilyn eu cyfnod ar y cynllun sabothol cenedlaethol. Er hynny, mae'r rhain yn addas ar gyfer unrhyw un sydd eisiau rhoi cynnig arnynt. Mae yma nifer o weithgareddau ieithyddol amrywiol sydd yn rhoi cyfle i bobl ymarfer eu Cymraeg ac ymestyn eu gwybodaeth ohoni. http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/gweithgareddau-sabothol
Mêts Maesllan Mêts Maesllan Mae cyfres Mêts Maesllan yn cynnwys 32 llyfr ddarllen lliwgar Cymraeg sy'n gyfuniad o storïau a llyfrau ffeithiol. Maen nhw'n dilyn bywyd a diddordebau criw bywiog o ffrindiau. Mae'r llyfrau wedi eu graddoli ar bedair lefel wahanol gyda'r nod o ddatblygu sgiliau llythrennedd plant 7-11 oed. Mae gemau rhyngweithiol a thaflenni gwaith yn cyd-fynd â phob llyfr. Mae llawlyfr i athrawon ar gael hefyd. http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/metsmaesllan
Wefan Ysgol Y Dderwen Wefan Ysgol Y Dderwen Cynlliuniwyd a chrëwyd gwefan newydd Ysgol y Dderwen gan Ganolfan Peniarth. Ysgol gynradd Gymraeg sydd wedi ei gwreiddio yn nhref hynafol Caerfyrddin yw Ysgol y Dderwen. Mae'n darparu addysg o ansawdd uchel trwy gyfrwng y Gymraeg i dros 350 o blant gyda'r Saesneg yn cael ei chyflwyno ym mlwyddyn 3. http://ysgolydderwen.co.uk/
Canolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru Canolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru Mae Canolfan Peniarth wedi creu gwefan newydd ar gyfer Canolfan Addysg Athrawon De-orllewin Cymru, sydd â thraddodiad balch iawn o ddarparu addysg a hyfforddiant athrawon o ansawdd uchel yma yn ne orllewin Cymru. Mae'r Ganolfan yn falch o adeiladu ar ei chryfderau hanesyddol o weithio'n agos ag ysgolion a phartneriaid eraill wrth ddatblygu dysgu ac addysgu ardderchog. https://swwcte.ac.uk/
Safonau Masnach Safonau Masnach Cyfres o wersi rhyngweithiol ar faterion ariannol personol yw 'Money Wise Online'. Mae'r gwersi hyn wedi'u llunio ar gyfer Cyfnod Allweddol 2. http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/GW_TSA/
Yr Atom Yr Atom Ym mis Chwefror 2015, derbyniodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant nawdd o Gronfa Buddsoddi Cyfalaf 2014-15: Canolfannau a Gofodau Dysgu Cymraeg, Llywodraeth Cymru, i sefydlu canolfan gymunedol Gymraeg a fyddai'n gweithredu fel conglfaen a chatalydd ar gyfer hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg yn nhref Caerfyddin a'r ardal gyfagos. http://www.yratom.cymru
Ditectif Geiriau Ditectif Geiriau Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol i gefnogi cyfres lyfrau darllen a deall Ditectif Geiriau ar gyfer Cyfnod Allweddol 2. Mae 4 llyfr wedi eu graddoli yn y gyfres, ac maent yn cynnwys gweithgareddau ac amrywiaeth eang o sbardunau ffeithiol a dychmygus. http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/ditectif-geiriau/
Cyfres y Geiniog Cyfres y Geiniog Cyfres o weithgareddau rhyngweithiol i gefnogi cyfres o bedair nofel sy'n rhan o Gyfres y Geiniog ar gyfer Cyfnod Allweddol 2. Mae'r gweithgareddau rhyngweithiol hyn yn cefnogi addysg ariannol yn unol â gofynion penodol y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/nofelau_ariannol/
video

Tric a Chlic Tric a Chlic Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i'r Cyfnod Sylfaen. http://www.youtube.com/embed/ycemuYbEXes
Tric a Chlic - Ymateb yr athrawon Tric a Chlic - Ymateb yr athrawon Dod cyn hir http://www.youtube.com/embed/uVxI_O2eyfE?rel=0
Tric A Chlic Tric A Chlic Mwy o weithgareddau cyfoethogi\'r ddarpariaeth. http://www.youtube.com/embed/lsUB9PbZxfs?rel=0
Tric a Chlic Tric a Chlic Ymateb athrawon i gynllun Tric a Chlic. http://www.youtube.com/embed/0v2Bskfb024?rel=0
Tric a Chlic Tric a Chlic Cyflwyniad Y Fenni http://www.youtube.com/embed/8RzQMU5IxuI?rel=0
NGFL - Ysgol Gyfun Bro Myrddin NGFL - Ysgol Gyfun Bro Myrddin Bwriad y clipiau yw hyrwyddo Hanes fel pwnc a sut y gellir datblygu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth disgyblion blwyddyn naw ar hanes lleol eu hardal. Huw Grffiths, Pennaeth Hanes yn Ysgol http://www.youtube.com/embed/-RW9gUKez9Y?rel=0
Botwm Y Byd Botwm Y Byd Byd Bach - Yr Ariannin http://www.youtube.com/embed/mS_6gOZbEgM?rel=0
×

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth