Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Adnoddau Iaith

Newyddion

 • Mae Canolfan Peniarth wedi lansio cyfres lyfrau stori newydd i blant, sydd wedi eu hawduro gan awduron profiadol gan gynnwys yr awdur Manon Steffan Ros, un sydd wedi ennill nifer o wobrwyau am ei gwaith.

  Nod y gyfres Cymeriadau Difyr, Stryd y Rhifau, yw i gyflwyno gwahanol agweddau ar rifedd i blant yn y Cyfnod Sylfaen, ac mae pob llyfr yn cyflwyno rhifolyn newydd, fel cymeriad, megis Sara Sero, Alun Un, Deio Dau, a Twm Tri.  Cafodd y gyfres ei lansio yng nghwmni Manon Steffan Ros, yn Ysgol Gynradd Penybryn, Tywyn, ar 23 Mawrth, lle cafwyd te parti wrth gyflwyno’r cymeriadau lliwgar i blant yr Ysgol. 

  Awdur arall ar lyfrau’r gyfres yw Catrin Evans-Thomas, sy’n ddarlithydd yng Nghanolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol.  Catrin fu hefyd yn rheoli’r gwaith yn y broses ddatblygu, ar ran Canolfan Peniarth.  Dywedodd Catrin, “Mae hi’n wych i weld y llyfrau bellach wedi eu cyhoeddi, ac ryn ni’n ddiolchgar iawn i Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru, am gomisiynu’r gyfres i ni.  Mae hi hefyd wedi bod yn brofiad gwych i gydweithio gyda dylunydd fel Elena D’Cruze Reynolds, sydd wedi llwyddo i ddod â straeon Manon a’r cymeriadau’n fyw, a gwneud rhifedd yn apelgar i  ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen”.

  Dyma’r ail waith i Ganolfan Peniarth gydweithio gyda Manon Steffan Ros ar gyhoeddiad, yn dilyn cyhoeddi’r ddrama boblogaidd Dau Wyneb, nol yn 2016, a’r addasiad Saesneg, Two Faces, sydd bellach wedi eu cynnwys fel dramau testun ar faes llafur newydd Drama TGAU gyda CBAC.  Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae Manon yn awdur wrth reddf, sy’n gallu cyflwyno straeon a chymeriadau yn y ffordd mwyaf creadigol.  Roedd hi’n fraint i ni fel Canolfan i allu cydweithio â hi unwaith yn rhagor, yn ogystal â Kiri Thomas a Catrin Evans-Thomas, sy’n brofiadol iawn ym maes cyhoeddi adnoddau addysg.  Gyda nifer o lyfrau’r gyfres eisoes wedi eu gwerthu ar draws Cymru, rydym yn edrych ymlaen i weld ymateb plant i’r cymeriadau difyr”.

  Mae llyfrau'r gyfres ar gael i'w prynnu'n unigol am £2.99 yr un, neu fel cyfres am £50, o siop ar-lein y Ganolfan.

  Canolfan Peniarth yn cydweithio gyda un …

  26-03-2018
 • Dydd Mawrth, 21 Tachwedd 2017 lansiodd Canolfan Peniarth ddau becyn hanes newydd yng Nghastell Cydweli gyda phlant Ysgol y Castell, Cydweli a’r awdur, Dr Mererid Hopwood.

  Mae’r ddau becyn yn adnoddau sydd wedi eu paratoi yn benodol i helpu athrawon i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o fywyd bob dydd yn y Gymru ganoloesol drwy edrych ar enwogion a chestyll y cyfnod, a pha le gwell i lansio’r adnodd, nag yn un o brif gestyll Cymru, Castell Cydweli.

  Wedi eu hawduro gan Dr Sioned Vaughan Hughes, Dr Russell Grigg a Dr Mererid Hopwood, mae adnoddau’r pecyn Cestyll Canoloesol yng Nghymru yn trafod pam a sut y cafodd y cestyll eu hadeiladu, ynghyd â bywyd bob dydd y bobl a oedd yn byw ynddynt, tra bod y pecyn Enwogion yng Nghymru yn canolbwyntio ar hanes Nest, Tywysoges Gwenllian, Gerallt Gymro, Llywelyn Fawr, Llywelyn ap Gruffudd ac Owain Glyndŵr.

  Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae’r ddau becyn Teithio’n ôl i’r Oesoedd Canol yn becynnau hynod ddiddorol, sy’n llawn ffeithiau a hanesion o’r cyfnod. Yn bwysicach na dim fodd bynnag, mi fyddan nhw’n adnoddau gwerthfawr iawn i ysgolion ac i’r plant, gan eu bod yn cynnwys cymaint o ffeithiau a hanesion arwyddocaol am Gymru mewn ffordd syml, a diddorol i blant.”

  Yn ystod y lansiad, cafodd plant Ysgol y Castell, Cydweli gyfle i gael ychydig o hanes y Dywysoges Gwenllian a’r Castell, ynghyd â chyfle i wisgo coron arbennig.  Nid coron frenhinol, ond Coron yr Eisteddfod Genedlaethol a enillwyd gan Mererid yn Eisteddfod Meifod yn 2003.

  Mae’r ddau becyn newydd ar gael i’w prynu o siop ar-lein Canolfan Peniarth, neu o siopau llyfrau lleol.

  Teithio’n ôl i’r Oesoedd Canol – …

  27-11-2017
 • Ddydd Mawrth, 17 Hydref 2017, bydd Canolfan Peniarth yn cyhoeddi llyfr straeon i blant am gymeriad diddorol o’r Gŵyr, Idwal  - y Goeden Gelwydd Golau, gan yr awdures Carol Barratt.

  Mae’r straeon i gyd wedi eu gosod yn ardal hardd Penrhyn Gŵyr, lle mae Idwal, yr hen goeden helygen glec, yn adrodd ei straeon i’r anifeiliaid a fyddai’n mynd a dod.  Cafodd Carol Barratt ei hysbrydoli i ysgrifennu’r straeon gan hen goeden dal a oedd yn sefyll wrth ffynnon yng ngwaelod gardd ei chartref ar y Gŵyr.

  Dywedodd yr awdures, “Ar foncyff yr hen helygen yn yr ardd, roedd yna gadwyni o frigai a ymdebygai i wyneb hen berson, a chefais fy ysbrydoli i ysgrifennu’r straeon yma i blant am gymeriadau o fyd natur wrth wylio’r holl anifeiliaid a fyddai’n mynd a dod heibio gwaelod yr ardd, bron fel petaent yn galw heibio i wrando a sgwrsio â’r goeden.”

  Mae Carol Barratt yn awdures ac yn gerddor profiadol sydd wedi cyhoeddi dros wythdeg o gyhoeddiadau i bobol ifanc, a’r mwyafrif o’r rheiny yn gyhoeddiadau cerddoriaeth.  Mae’n cael ei hystyried yn un o’r prif arweinyddion ar draws y byd ym maes addysg gerddorol.  Dywedodd Mr Gwydion Wynne, “Mae wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd i gydweithio gyda Carol ar y cyhoeddiad arbennig hwn.  Mae hi’n adnabyddus ar draws y byd o fewn ei maes, ac rydym yn edrych ymlaen i weld sut fydd plant Cymru yn ymateb i straeon yr hen Idwal!”

  Mae Idwal wedi ei addasu i’r Gymraeg gan Mererid Hopwood, ac ar gael yn y Saesneg a’r Gymraeg o siopau llyfrau lleol.  Bydd y llyfr yn cael ei lansio yng nghwmni Mererid a Carol gyda disgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Brynymor yn Abertawe, lle bydd cyfle i’r plant glywed rhai o hanesion Idwal, a chael cyfle i fod yn greadigol ei hunain mewn gweithdy creadigol gyda Mererid.

  Cyhoeddi llyfr llawn straeon i blant am …

  16-10-2017
 • Mae Canolfan Peniarth wedi cyhoeddi dau gyfrol gan Dr Mererid Hopwood sy’n son am hanes dau gymeriad enwog o’r Oesoedd Canol.

  Mae’r gyfrol am y Dywysoges Nest yn son am hanes bywyd y Dywysoges yng Nghymru yn y Canol Oesoedd, cyfnod a oedd yn llawn helynt a brwydro, tra fod y gyfrol ar Hopcyn ap Tomos yn dilyn stori creu Llyfr Coch Hergest.

  Mae’r ddwy gyfrol yn lyfrau stori addysgiadol ar gyfer plant Cyfnod Allweddol 2, ac yn rhan o gyfres ‘Teithio’n ôl i’r Oesodd Canol’ y bydd Canolfan Peniarth yn ei gyhoeddi erbyn Medi 2017.  Yn ogystal â’r ddwy gyfrol hon gan Dr Mererid Hopwood, bydd y gyfres yn cynnwys cardiau gweithgareddau, llyfryn i athrawon, ynghyd â adnoddau ar-lein a fydd yn eistedd ar wefan HWB Llywodraeth Cymru.

  Bydd rhagor o fanylion am y gyfres yn ymddangos ar wefan y Ganolfan yn fuan; www.peniarth.cymru

  Lansio dau lyfr stori am Gymry o’r Oes…

  12-07-2017
 • Ar ddydd Iau 15 Mehefin lansiwyd 3 albwm newydd o ganeuon i blant Cymru mewn cyngerdd arbennig mewn cydweithrediad â Chôr Ysgol Llangennech.

  Ers Ionawr 2016, mae Côr Ysgol Llangennech wedi bod yn mynd yn ôl ac ymlaen i’r stiwdio recordio leol i recordio 45 o ganeuon i blant, sydd yn cael eu cyhoeddi gan Ganolfan Peniarth fel rhan o’r gyfres Caneuon i Bawb.

  Mae Caneuon i Bawb yn cynnwys 3 albwm o ganeuon i blant cynradd, ynghyd â 3 llyfr canu i gyd-fynd â nhw.  Mae’r caneuon i gyd wedi eu haddasu i’r Gymraeg gan Rhiannon Ifan a Tudur Dylan Jones allan o becynnau cerddoriaeth Songs for Everyone, gan Out of the Ark Music.

  Mae Côr Ysgol Llangennech, dan arweinyddiaeth Mr Lewis Richards, sydd hefyd yn athro o fewn yr Ysgol, yn gôr adnabyddus ar draws Cymru a thu hwnt erbyn hyn, wedi iddynt ennill cystadleuaeth Songs of Praise gyda’r BBC yn 2015.  Ers hynny, mae’r côr wedi mynd o nerth i nerth ac wedi perfformio ar lwyfan yr Albert Hall, yn ogystal â llwyfannau ar draws Cymru.

  Dywedodd Arweinydd y Côr, Mr Lewis Richards, “Mae hwn wedi bod yn dipyn o brosiect i ni fel Côr, ac i fi fel arweinydd.  Roedd gorfod dysgu 45 o ganeuon newydd gyda’r côr, ar ben ein hymrwymiadau i gyngherddau ac yn y blaen, yn dipyn o sialens, ond fe weithiodd y plant yn galed drwy’r holl broses i ddysgu’r caneuon yn gyflym, ac roedd y profiad o fynd i stiwdio broffesiynol i recordio yn brofiad gwych i’r plant!  Ry’ ni’n falch iawn o fod wedi cael y cyfle i wneud y tri albwm yma gyda Chanolfan Peniarth, ac mae’r cryno ddisgiau yn swnio’n wych!”

  Dywedodd Gruff Ifan, sydd wedi bod yn arwain ar y prosiect ar ran Canolfan Peniarth, “Mae cyhoeddi’r tri phecyn hwn o fewn cyfres Caneuon i Bawb wedi bod yn broses hir a llafurus, ond rydym ni wedi bod yn ffodus iawn o fod wedi gallu cydweithio gyda chôr o leisiau gwych.  Mae’r plant wedi bod yn hynod broffesiynol drwy’r holl broses, ac mae hynny i’w glywed yn amlwg yn safon y canu ar y tri albwm”.

  Cafodd cyngerdd Caneuon i Bawb ei gynnal yn Neuadd yr ysgol, Ysgol Gynradd Llangennech, ddydd Iau, 15 Mehefin 2017  ac mae modd gwylio fideo byw o’r gyngerdd ar dudalen Facebook Canolfan Peniarth.

  Gellir gweld rhagor o fanylion am Caneuon i Bawb yma; http://siop.canolfanpeniarth.org/Caneuon-i-Bawb

  Caneuon i Bawb – Cyhoeddi 3 pecyn cerd…

  12-07-2017

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth