Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Adnoddau Iaith

Newyddion

 • Mae Canolfan Peniarth, sef canolfan gyhoeddi Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cyhoeddi llyfr stori newydd, Nature’s Nasties / Natur Ych a fi! gan yr awdures adnabyddus Carol Barratt, ac mae wedi ei ddarlunio gan Ocean Hughes sy’n fyfyrwraig yn y Drindod Dewi Sant.

  Mae Ocean Hughes yn astudio BA Illustration yng Ngholeg Celf Abertawe o fewn y Brifysgol, ac mae hi’n arbenigo ar ddarlunio llyfrau plant. Ar ôl creu argraff dda ar staff yn ystod cyfnod ar brofiad gwaith yng Nghanolfan Peniarth, comisiynwyd Ocean i ddarlunio llyfr stori newydd i’r Ganolfan.

  Wedi ei awduro gan Carol Barratt, a’i gyfieithu i’r Gymraeg gan yr awdur a’r bardd Yr Athro Mererid Hopwood, sydd hefyd yn un o ddarlithwyr o fewn y Brifysgol, mae Natur Ych a fi, ac yn Saesneg, Nature’s Nasties, yn cynnwys deg stori ffeithiol i blant ifanc.  Wedi ei lleoli ym Mhenryn Gŵyr, mae’r straeon yn cynnwys llawer o gymeriadau bywyd gwyllt, hwyliog a fydd yn sicr o ddal yn nychymyg plant.

  Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Natur Ych a Fi a Nature’s Nasties yw’r ail lyfr y mae Peniarth wedi ei gyhoeddi gan yr awdur Carol Barratt.  Cyflwynodd Ocean ei hun i ni ar ôl i ni ei chyfarfod gyda myfyrwyr eraill yn ystod Wythnos Ddylunio / Design Week y Coleg Celf.  Roedd ei harddull yn amlwg yn gweddu’n berffaith ar gyfer straeon llyfr Carol.  Roeddem yn hynod falch gyda’i syniadau gwreiddiol ar gyfer y llyfr a’r darluniau cychwynnol – roedd safon ei gwaith hi dipyn yn uwch na’r disgwyl.  Wedi i ni drafod y syniadau gyda Carol, penderfynwyd rhoi’r comisiwn i Ocean. Mae ansawdd ei gwaith ar gyfer y llyfr yn wirioneddol wych.  Mae hi wedi llwyddo i ddod â’r straeon a’r cymeriadau hwyliog yn fyw.  Bob tro y byddwch yn darllen y llyfr, fe welwch chi rywbeth newydd yn y darluniau chwareus a manwl sydd ar bob tudalen.  Rydym yn hynod gyffrous i weld y llyfr yn cael ei gyhoeddi”.

  Roedd y fyfyrwraig Ocean Hughes yn ymwybodol ers yn ifanc iawn ei bod hi’n mynd i fod yn arlunydd.  Dywedodd, “Dw i’n cofio treulio oriau yn edrych ar ddarluniau mewn llyfrau pan yn blentyn, yn ceisio meddwl sut byddai’n teimlo i weld lluniau fy hun mewn print rhyw ddiwrnod.  Wrth edrych ar y llyfr Natur ych a fi, rwy’n ddiolchgar iawn am y cyfle i wneud y gwaith darlunio iddo”.

  Derek Bainton yw Pennaeth Ysgol Graffeg a’r Celfyddydau Digidol yn y Drindod Dewi Sant, lle mae Ocean yn astudio’i gradd.  Dywedodd “Mae gan y rhaglen BA Illustration yng Ngholeg Celf Abertawe gysylltiadau cryf â Chanolfan Peniarth, gyda'n myfyrwyr a'n graddedigion wedi gweithio ar sawl comisiwn yn y Gymraeg a'r Saesneg i’r Ganolfan dros y blynyddoedd. Mae’r berthynas yn un eithriadol o werthfawr i'n myfyrwyr a'n tîm academaidd. Mae darluniau Ocean Hughes ar gyfer Natur ych a fi yn rhyfeddol a gwreiddiol ac yn gweddu’n berffaith ar gyfer arddull ysgrifennu ffeithiol gyfoethog Carol Barratt. Mae ymroddiad Ocean i'r llyfr hwn ynghyd â'i hastudiaethau wedi bod yn eithriadol, ac rydym yn dymuno pob llwyddiant i Ocean, Carol a’r llyfr. "

  Bydd Natur ych a fi yn cael ei lansio yng Ngholeg Celf Abertawe ar y 6ed o Ragfyr, gyda darlith arbennig i fyfyrwyr Coleg Celf y Brifysgol gyda'r awdur Carol Barratt a'r Athro Mererid Hopwood yn cael ei gynnal am 11am ac arddangosfa o waith darlunio Ocean a dyluniadau ar gyfer y llyfr.

  Bydd y llyfrau ar gael i'w prynu o siopau llyfrau lleol o'r 1af o Ragfyr ymlaen, ac o siop ar-lein Peniarth, www.peniarth.cymru .

  Myfyriwr PCYDDS yn darlunio llyfr stori …

  06-12-2018
 • Mae cynllun gwaith addysgol wedi ei lunio ar gyfer plant oed meithrin a disgyblion blynyddoedd cynnar ysgolion cynradd fel rhan o ddathliadau pen-blwydd gwasanaeth Cyw S4C yn ddeg oed yr haf yma.

  Wedi'i gomisiynu gan S4C a'i greu a'i ddylunio gan gwmni adnoddau addysgol Canolfan Peniarth o Gaerfyrddin, mae'r pecyn addysgol ar gael ar-lein ar s4c.cymru/cyw ar gyfer athrawon cynradd Cymraeg a Saesneg ac arweinwyr grwpiau meithrin ledled Cymru.

  Cafodd y pecyn lliwgar, hwyliog ei lunio i gyd-fynd â Fframwaith Proffil y Cyfnod Sylfaen Blynyddoedd Cynnar y cwricwlwm ac mae'n llawn gweithgareddau gwreiddiol a pherthnasol. Mae cynllun gwaith S4C Cyw yn datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd, gan annog disgyblion ifanc i weithio'n annibynnol a datblygu creadigrwydd. Yn ogystal â'r cynllun gwaith, mae taflenni gweithgareddau ar gael ar ffurf PDF ar y we.

  Mae pecynnau parti wedi eu hanfon at bob ysgol gynradd a grwpiau meithin iddynt gael gynnal parti pen-blwydd i Cyw.

  Dywedodd Comisiynydd Cynnwys S4C, rhaglenni plant, Sioned Wyn Roberts, "Rydym yn falch iawn o gael lansio'r Cynllun Gwaith addysgol hwn i gyd-fynd â dathliadau pen-blwydd Cyw. Mae'n sicr o ychwanegu at fwynhad rhaglenni plant S4C ar gyfer pob disgybl meithrin a blynyddoedd cynnar sy'n siarad neu’n dysgu siarad Cymraeg. Mae'n hufen ar y gacen ben-blwydd!!”

  Dywedodd Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, Gwydion Wynne, "Mae'r comisiwn wedi bod yn gyfle amhrisiadwy i weithio ochr yn ochr ag S4C i ddathlu un o gymeriadau mwyaf blaenllaw’r sianel trwy lunio cynnwys addysgol, hwyliog Cymraeg i blant 2-5 oed mewn lleoliadau addysgol gwahanol ledled Cymru a chodi ymwybyddiaeth o Cyw yng nghartrefi pobl Cymru."

  Dywedodd Pennaeth Cynorthwyol Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin, Llio Dyfri Jones, sydd wedi ymgynghori gyda Chanolfan Peniarth wrth gynllunio’r Cynllun Gwaith, "Mae Cyw wedi bod yn amlwg ar ein sgriniau teledu, cyfrifiaduron a thabledi yn yr ysgol ers degawd bellach, ond gan ein bod yn nodi pen-blwydd mor arbennig eleni, roedd hi’n hyfryd gwneud Cyw yn rhan fwy canolog o fywyd y dosbarth. Dyna pam yr ydym wedi creu cynllun gwaith sy'n ymgorffori meysydd cyffredin mewn ysgolion a grwpiau meithrin gyda gweithgareddau'n canolbwyntio ar Cyw a’i ffrindiau. Rydym wedi awgrymu syniadau sy’n seiliedig ar ystod o brofiadau a gweithgareddau addysgol sy’n gymwys ar gyfer plant rhwng 2 a 5 oed a’u cyfatebu â phroffil y Cyfnod Sylfaen. Yn ychwanegol at y cynllun gwaith, mae taflenni a gweithgareddau parod - rhai yn cynnwys ychydig neu ddim iaith - fel eu bod yn addas i'w defnyddio mewn ysgolion ledled Cymru beth bynnag yw iaith yr addysg.”

  Dywedodd Kiri Thomas, athro yn yr ysgol, "Mae cryn dipyn o gyffro wedi bod yn yr ysgol ers i'r pecyn adnoddau gyrraedd - yn enwedig gan fod Cyw wedi anfon gwahoddiad personol i'r holl blant, a gan fod y gwahoddiadau wedi cael eu hanfon i’w cartrefi, mae wedi codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y dathliad ymhlith rhieni. Mae'r plant wedi cyffroi’n llwyr - ac maen nhw wrthi’n creu cardiau a gwneud addurniadau. Maen nhw’n edrych ymlaen yn fawr iawn at 5 Gorffennaf."

  Creu Cynllun Gwaith addysgol i nodi pen-…

  05-07-2018
 • Mae Canolfan Peniarth wedi lansio cyfres lyfrau stori newydd i blant, sydd wedi eu hawduro gan awduron profiadol gan gynnwys yr awdur Manon Steffan Ros, un sydd wedi ennill nifer o wobrwyau am ei gwaith.

  Nod y gyfres Cymeriadau Difyr, Stryd y Rhifau, yw i gyflwyno gwahanol agweddau ar rifedd i blant yn y Cyfnod Sylfaen, ac mae pob llyfr yn cyflwyno rhifolyn newydd, fel cymeriad, megis Sara Sero, Alun Un, Deio Dau, a Twm Tri.  Cafodd y gyfres ei lansio yng nghwmni Manon Steffan Ros, yn Ysgol Gynradd Penybryn, Tywyn, ar 23 Mawrth, lle cafwyd te parti wrth gyflwyno’r cymeriadau lliwgar i blant yr Ysgol. 

  Awdur arall ar lyfrau’r gyfres yw Catrin Evans-Thomas, sy’n ddarlithydd yng Nghanolfan Gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol.  Catrin fu hefyd yn rheoli’r gwaith yn y broses ddatblygu, ar ran Canolfan Peniarth.  Dywedodd Catrin, “Mae hi’n wych i weld y llyfrau bellach wedi eu cyhoeddi, ac ryn ni’n ddiolchgar iawn i Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru, am gomisiynu’r gyfres i ni.  Mae hi hefyd wedi bod yn brofiad gwych i gydweithio gyda dylunydd fel Elena D’Cruze Reynolds, sydd wedi llwyddo i ddod â straeon Manon a’r cymeriadau’n fyw, a gwneud rhifedd yn apelgar i  ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen”.

  Dyma’r ail waith i Ganolfan Peniarth gydweithio gyda Manon Steffan Ros ar gyhoeddiad, yn dilyn cyhoeddi’r ddrama boblogaidd Dau Wyneb, nol yn 2016, a’r addasiad Saesneg, Two Faces, sydd bellach wedi eu cynnwys fel dramau testun ar faes llafur newydd Drama TGAU gyda CBAC.  Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae Manon yn awdur wrth reddf, sy’n gallu cyflwyno straeon a chymeriadau yn y ffordd mwyaf creadigol.  Roedd hi’n fraint i ni fel Canolfan i allu cydweithio â hi unwaith yn rhagor, yn ogystal â Kiri Thomas a Catrin Evans-Thomas, sy’n brofiadol iawn ym maes cyhoeddi adnoddau addysg.  Gyda nifer o lyfrau’r gyfres eisoes wedi eu gwerthu ar draws Cymru, rydym yn edrych ymlaen i weld ymateb plant i’r cymeriadau difyr”.

  Mae llyfrau'r gyfres ar gael i'w prynnu'n unigol am £2.99 yr un, neu fel cyfres am £50, o siop ar-lein y Ganolfan.

  Canolfan Peniarth yn cydweithio gyda un …

  26-03-2018
 • Dydd Mawrth, 21 Tachwedd 2017 lansiodd Canolfan Peniarth ddau becyn hanes newydd yng Nghastell Cydweli gyda phlant Ysgol y Castell, Cydweli a’r awdur, Dr Mererid Hopwood.

  Mae’r ddau becyn yn adnoddau sydd wedi eu paratoi yn benodol i helpu athrawon i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o fywyd bob dydd yn y Gymru ganoloesol drwy edrych ar enwogion a chestyll y cyfnod, a pha le gwell i lansio’r adnodd, nag yn un o brif gestyll Cymru, Castell Cydweli.

  Wedi eu hawduro gan Dr Sioned Vaughan Hughes, Dr Russell Grigg a Dr Mererid Hopwood, mae adnoddau’r pecyn Cestyll Canoloesol yng Nghymru yn trafod pam a sut y cafodd y cestyll eu hadeiladu, ynghyd â bywyd bob dydd y bobl a oedd yn byw ynddynt, tra bod y pecyn Enwogion yng Nghymru yn canolbwyntio ar hanes Nest, Tywysoges Gwenllian, Gerallt Gymro, Llywelyn Fawr, Llywelyn ap Gruffudd ac Owain Glyndŵr.

  Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae’r ddau becyn Teithio’n ôl i’r Oesoedd Canol yn becynnau hynod ddiddorol, sy’n llawn ffeithiau a hanesion o’r cyfnod. Yn bwysicach na dim fodd bynnag, mi fyddan nhw’n adnoddau gwerthfawr iawn i ysgolion ac i’r plant, gan eu bod yn cynnwys cymaint o ffeithiau a hanesion arwyddocaol am Gymru mewn ffordd syml, a diddorol i blant.”

  Yn ystod y lansiad, cafodd plant Ysgol y Castell, Cydweli gyfle i gael ychydig o hanes y Dywysoges Gwenllian a’r Castell, ynghyd â chyfle i wisgo coron arbennig.  Nid coron frenhinol, ond Coron yr Eisteddfod Genedlaethol a enillwyd gan Mererid yn Eisteddfod Meifod yn 2003.

  Mae’r ddau becyn newydd ar gael i’w prynu o siop ar-lein Canolfan Peniarth, neu o siopau llyfrau lleol.

  Teithio’n ôl i’r Oesoedd Canol – …

  27-11-2017
 • Ddydd Mawrth, 17 Hydref 2017, bydd Canolfan Peniarth yn cyhoeddi llyfr straeon i blant am gymeriad diddorol o’r Gŵyr, Idwal  - y Goeden Gelwydd Golau, gan yr awdures Carol Barratt.

  Mae’r straeon i gyd wedi eu gosod yn ardal hardd Penrhyn Gŵyr, lle mae Idwal, yr hen goeden helygen glec, yn adrodd ei straeon i’r anifeiliaid a fyddai’n mynd a dod.  Cafodd Carol Barratt ei hysbrydoli i ysgrifennu’r straeon gan hen goeden dal a oedd yn sefyll wrth ffynnon yng ngwaelod gardd ei chartref ar y Gŵyr.

  Dywedodd yr awdures, “Ar foncyff yr hen helygen yn yr ardd, roedd yna gadwyni o frigai a ymdebygai i wyneb hen berson, a chefais fy ysbrydoli i ysgrifennu’r straeon yma i blant am gymeriadau o fyd natur wrth wylio’r holl anifeiliaid a fyddai’n mynd a dod heibio gwaelod yr ardd, bron fel petaent yn galw heibio i wrando a sgwrsio â’r goeden.”

  Mae Carol Barratt yn awdures ac yn gerddor profiadol sydd wedi cyhoeddi dros wythdeg o gyhoeddiadau i bobol ifanc, a’r mwyafrif o’r rheiny yn gyhoeddiadau cerddoriaeth.  Mae’n cael ei hystyried yn un o’r prif arweinyddion ar draws y byd ym maes addysg gerddorol.  Dywedodd Mr Gwydion Wynne, “Mae wedi bod yn fraint ac yn anrhydedd i gydweithio gyda Carol ar y cyhoeddiad arbennig hwn.  Mae hi’n adnabyddus ar draws y byd o fewn ei maes, ac rydym yn edrych ymlaen i weld sut fydd plant Cymru yn ymateb i straeon yr hen Idwal!”

  Mae Idwal wedi ei addasu i’r Gymraeg gan Mererid Hopwood, ac ar gael yn y Saesneg a’r Gymraeg o siopau llyfrau lleol.  Bydd y llyfr yn cael ei lansio yng nghwmni Mererid a Carol gyda disgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Brynymor yn Abertawe, lle bydd cyfle i’r plant glywed rhai o hanesion Idwal, a chael cyfle i fod yn greadigol ei hunain mewn gweithdy creadigol gyda Mererid.

  Cyhoeddi llyfr llawn straeon i blant am …

  16-10-2017

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth