GWASANAETHU ADDYSG YNG NGHYMRU

Yr Atom
Ym mis Chwefror 2015, derbyniodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant nawdd o Gronfa Buddsoddi Cyfalaf 2014-15.
Cyrsiau Sabothol
Nod y Cynllun Sabothol yw cynyddu'r nifer o ymarferwyr sy'n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog.
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Siarter Frenhinol y Brifysgol yw'r hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.
Canolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru
Mae gennym draddodiad balch iawn o ddarparu addysg a hyfforddiant athrawon o ansawdd uchel yma yn ne orllewin Cymru.

Cynnyrch y siop

Rydym yn cynnig dewis eang o lyfrau ac adnoddau Cymraeg a dwyieithog ar gyfer pob oed yn ein siop, o lyfrau darllen a chrynoddisgiau i becynnau athrawon. Dim cerdyn? Dim problem! Dewiswch 'talu trwy anfoneb' yn y man talu.

Apiau

Apiau Cymraeg

Dyma ein portffolio o apiau ar gyfer ffonau symudol a thabledi. Mae'r apiau ar gael i'w lawrlwytho drwy iTunes a Google Play.

 Apiau >

Newyddion Peniarth

Lansio ap Tric a Chlic

27/01/2016

Ar 2 Chwefror 2016, lansiwyd ap newydd a chyffrous, yn rhad ac am ddim, ar gyfer plant rhwng 3 a 5 oed yn y Cyfnod Sylfaen - Ap Tric a Chlic. 

Bydd yr ap Tric a Chlic yn cefnogi plant wrth iddynt ddysgu sain a ffurf llythrennau’r wyddor Gymraeg, a bydd yn gymorth i ddatbygu eu sgiliau darllen yn ogystal.  Mae’r ap yn cynnwys gemau deniadol, caneuon bachog ar gyfer pob llythyren o’r wyddor, clipiau ffilm, yn ogystal â chyfle i blant ddilyn siâp y llythyren a ffurfio llythrennau ar y sgrîn.

Cynllun ffoneg synthetig, dilyniadol i’r Cyfnod Sylfaen yw Tric a Chlic a gyhoeddwyd gan y Ganolfan nol yn 2012, ac mae galw mawr wedi bod am weithgareddau rhyngweithiol, ac ap, i gefnogi’r cynllun.    Mae pedwar cam i Tric a Chlic, a bydd yr ap hwn yn cefnogi dulliau addysgu rhyngweithiol ar gyfer pob agwedd o gam 1.

Dywedodd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Mae’r cynllun Tric a Chlic wedi bod yn hynod boblogaidd gydag Ysgolion cynradd Cymraeg led led Cymru, ac mae athrawon wedi bod yn cysylltu â ni yn gofyn am ap i gefnogi’r cynllun ers tro, ac felly rydym yn ddiochgar iawn o fod wedi cael nawdd gan Lywodraeth Cymru er mwyn datblygu’r Ap”.

Mae ap Tric a Chic ar gael i’w lawrlwytho ar gyfer dyfeisiadau Android ac Apple, ac ar gael drwy ‘Google Play’ a ‘Apple Store’.  Mae ap Tric a Chlic yn rhan o gyfres o apiau y mae’r Ganolfan yn eu cyhoeddi y tymor hwn, a gellir gweld manylion yr holl apiau hynny yma.

Adnodd a ddatblygwyd gan Ganolfan Peniarth yn ennill gwobr mewn cynhadledd Brydeinig

21/01/2016

Yn ddiweddar, bu adran Safonau Masnach Cyngor Sir Gâr yn arddangos eu hadnodd digidol, Money Wise – Synnwyr Arian, a ddatblygwyd gan staff gwe a rhyngweithiol Canolfan Peniarth, yng nghynhadledd genedlaethol CTSI (Chartered Trading Standards Institute) yn Bournemouth.  Yn ystod y gynhadledd, enillwyd y wobr am yr arddangosfa orau yn y gynhadledd, a derbyniwyd canmoliaeth am yr adnodd a ddatblygwyd yn benodol gan Ganolfan Peniarth – Synnwyr Arian / Money Wise.

Rhaglen o wersi rhyngweithiol ar faterion ariannol personol yw Synnwyr o Arian / Money Wise, sydd wedi eu llunio ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, ac mae’r rhaglen yn cael ei defnyddio gan nifer o ysgolion y tu allan i Gyngor Sir Gâr erbyn hyn.  Am fwy o fanylion, cliciwch yma

Ffurfio'r Ffurfiau - Cyhoeddi Adnodd newydd i fyfyrwyr TAG Cymraeg Iaith Gyntaf

20/01/2016

Mae'r Ganolfan wedi cyhoeddi pecyn arbennig o nodiadau ar gyfer myfyrwyr TAG Cymraeg Iaith Gyntaf a fydd yn cynorthwyo i gyfoethogi eu sgiliau darllen deall ac ysgrifennu, yn ogystal â'u paratoi ar gyfer arholiad Cymraeg.

Fel rhan o arholiad TAG Cymraeg Iaith Gyntaf, mae disgwyl i fyfyrwyr ysgrifennu darn ar ffurf arbennig sy'n cynnwys ysgrifennu bwletin newyddion; prif eitem newyddion; datganiad i’r wasg; cofnodion cyfarfod; adroddiad i bapur newydd; cyfarwyddiadau ac anerchiad.  Mae Ffurfio'r Ffurfiau yn cynnwys canllawiau clir i fyfyrwyr ar sut i ysgrifennu pob un o'r ffurfiau hynny'n unigol a cheir enghreifftiau yn ogystal.

Dywedod Meinir Jones, sy'n athrawes Gymraeg o Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe, ac sydd eisoes yn gwneud defnydd o Ffurfio'r Ffurfiau, "Dyma adnodd cyfoes a chynhwysfawr a fydd yn apelio'n fawr at fyfyrwyr Chweched Dosbarth. Mae'r esboniad ar gyfer pob ffurf a'r enghreifftiau a gynhwysir yn hygyrch a deniadol. Adnodd safonol iawn a fydd yn amhrisiadwy wrth astudio'r cwrs Cymraeg Safon Uwch diwygiedig".

Mae Ffurfio'r Ffurfiau ar gael yn rhad ac ddim ac ond ar gael yn ddigidol ar wefan HWB - Dysgu Cymru.  Mae modd pori drwy'r adnodd cyflawn ar y wefan neu lawrlwytho copi.

Cliciwch yma i ymweld â Hwb.

 

Newyddion >

Gwe a Rhyngweithiol


Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/canolfan/public_html/pages/home/index.php on line 544

Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/canolfan/public_html/pages/home/index.php on line 572
Gwe a Rhyngweithiol >

Dyma ein portffolio o adnoddau rhyngweithiol, sy'n cynnwys gwefanau, gemau rhyngweithiol ac apiau - oll wedi'u cynllunio a'u hadeiladu'n fewnol yng Nghanolfan Peniarth. Mae ein gwaith yn amrywio o becynnau rhyngweithiol yn ymwneud â datblygu sgiliau iaith, i brosiectau Daearyddol a gweithgareddau rhyngweithiol yn ymwneud â chyllid ar gyfer Safonau Masnach. Fel rhan o'n gwasanaethau rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth datblygu gwefannau ar gyfer ysgolion a chleientiaid allanol. Ewch ymlaen i weld enghreifftiau!

 

 

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth