GWASANAETHU ADDYSG YNG NGHYMRU

Yr Atom
Ym mis Chwefror 2015, derbyniodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant nawdd o Gronfa Buddsoddi Cyfalaf 2014-15.
Cyrsiau Sabothol
Nod y Cynllun Sabothol yw cynyddu'r nifer o ymarferwyr sy'n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog.
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Siarter Frenhinol y Brifysgol yw'r hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl prifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt.
Canolfan Addysg Athrawon De-Orllewin Cymru
Mae gennym draddodiad balch iawn o ddarparu addysg a hyfforddiant athrawon o ansawdd uchel yma yn ne orllewin Cymru.

Cynnyrch y siop

Rydym yn cynnig dewis eang o lyfrau ac adnoddau Cymraeg a dwyieithog ar gyfer pob oed yn ein siop, o lyfrau darllen a chrynoddisgiau i becynnau athrawon. Dim cerdyn? Dim problem! Dewiswch 'talu trwy anfoneb' yn y man talu.

Newyddion Peniarth

Llyfrau ac Adnoddau Canolfan Peniarth yn cyrraedd Y Wladfa

16/11/2015

Yn ddiweddar, mae detholiad o lyfrau ac adnoddau Canolfan Peniarth wedi cyrraedd Ysgolion ym Mhatagonia, lle byddant yn cael eu defnyddio gan athrawon i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd Cymry Cymraeg yr Andes.

Bu Marian Thomas, a fu gynt yn gweithio i Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant fel Pennaeth Ysgol Hyfforddiant Addysg Gychwynnol i Athrawon, ac sydd hefyd wedi bod yn gwneud gwaith ymgynghorol i Ganolfan Peniarth yn ddiweddar, yn ymweld â dwy ysgol ym Mhatagonia, sef Ysgol yr Hendre ac Ysgol yr Andes, lle mae'r plant yn cael eu haddysgu yn y Gymraeg.  O blith yr adnoddau sydd wedi eu hanfon i'r ysgolion mae, Math y Mwydyn, sef llyfrau i helpu plant i ddysgu ffurfio lythrennau a rhifau; cyfres lyfrau Tybed Pam? - Addysg Grefyddol yn y Cyfnod Sylfaen; llyfryn newydd Serennu wrth 'sgrifennu ar gyfer datblygu sgiiau ysgrifennu plant yng Ngyfnod Allweddol 2; Cyfres nofelau newydd y Ganolfan, Cyfres y Geiniog ar gyfer plant yng Nghyfnod Allweddol 2, a'r gyfres lyfrau darllen a deall newydd ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, Ditectif Geiriau.

Dywedodd Marian Thomas, "Roedd y ddwy Ysgol wrth eu bodd yn derbyn yr adnoddau.  Mae adnoddau'n brin iawn yno ac mae'n amhosibl iddynt i ddod â llyfrau i'r wlad. Mae angen annog ymwelwyr i fynd a llyfrau darllen o bob math yno".

Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, "Rydym yn falch iawn o'r berthynas sydd wedi datblygu rhwng y Ganolfan ac athrawon Cymraeg ym Mhatagonia dros y blynyddoedd diwethaf.  Bellach, mae nifer o'n llyfrau a'n hadnoddau yn cael eu defnyddio gan athrawon yno, gan gynnwys y cynllun poblogaidd Tric a Chlic, a braf oedd gweld y lluniau gan Marian o'r plant yn darllen llyfrau'r cynllun."

 

Un o sêr rhaglenni plant S4C yn lansio adnodd addysgol newydd i’r Ganolfan

11/11/2015

Yr wythnos hon (10.11.15) cynhaliwyd lansiad swyddogol ar gyfer y gyfres Ditectif Geiriau, yng nghwmni’r gyflwynwraig a’r awdures Anni Llŷn yn Ysgol Gynradd Gymunedol Eglwyswrw, Sir Benfro.

Cyfres o bedwar llyfr darllen a deall, wedi eu graddoli ar gyfer plant 7 i 11 mlwydd oed yw Ditectif Geiriau, ac maent yn cynnwys ystod o weithgareddau ac amrywiaeth eang o sbardunau ffeithiol a dychmygus, ynghyd â detholiad o weithgareddau rhyngweithiol ar-lein. 

Bu Anni Llŷn yn gwneud sesiwn arbennig, yn llawn hwyl gyda phlant Ysgol Eglwyswrw ar gynnwys llyfrau’r gyfres, sydd wedi eu datblygu yn benodol ar gyfer ehangu geirfa a gwybodaeth am iaith yn ogystal â datblygu sgiliau darllen plant.

Ar hyn o bryd, yn ogystal â bod yn gyflwynwraig ar raglenni plant S4C, ac yn awdures, Anni Llŷn yw Bardd Plant Cymru, ac mae hi’n hynod brysur yn teithio’r wlad yn ymweld ag ysgolion yn cynnal gweithdai a sesiynau gyda phlant Cymru.  Mae’r Ganolfan wedi cydweithio gydag Anni yn y gorffennol wrth iddi lansio’r llyfryn Serennu wrth ‘sgrifennu i’r Ganolfan yn gynharach yn 2015, a chynnal sesiwn ysgrifennu creadigol gyda’r llyfryn i blant yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Dywedodd Anni, “Mae Ditectif Geiriau yn becyn gwych o adnoddau.  Mae’r llyfrau’n cynnwys pob dim mae athrawon eu hangen er mwyn datblygu iaith a sgiliau darllen y plant, ac mae teitl y gyfres, Ditectif Geiriau yn deitl anhygoel, sy’n siŵr o ddal eu dychymyg.”

Roedd Pennaeth Ysgol Gynradd Egwlyswrw, Mr Edryd Eynon, yn rhan o’r broses gynllunio ar gyfer yr adnodd, a dywedodd Mr Eynon “Rwy’n falch iawn fod Canolfan Peniarth ac Anni wedi dod yma i Ysgol Egwlyswrw i lansio’r gyfres yma.  Rwyf wedi bod yn cydweithio gyda Chanolfan Peniarth ar y gyfres yn y broses ddatblygu, ac mae’n wych i allu gweld y llyfrau nawr yn fy llaw, wedi eu hargraffu a’u cyhoeddi.  Bydd y gyfres yn adnodd gwych i’n cynorthwyo ni athrawon i godi safonau darllen plant yn ogystal â datblygu eu sgiliau iaith”.

Dywedodd Dr Lowri Lloyd, a fu’n arwain ar y gwaith datblygu a chyhoeddi ar ran y Ganolfan “Mae Ditectif Geiriau yn gyfres gyffrous iawn fydd yn sicr o apelio at rieni, athrawon a phlant. Er mai nod y gyfres yw helpu dysgwyr a’u paratoi ar gyfer y Profion Darllen Cenedlaethol, mae’r gweithgareddau yn rhai hwyliog sydd hefyd yn cyflwyno sefyllfaoedd rhesymu a rhifedd. Addysgu a mwynhau yw un o brif nodau’r gyfres ac mae Canolfan Peniarth wrth ei bodd yn ychwanegu’r gyfres yma at ei chasgliad o adnoddau addysg, ac yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru.”

Mae’r llyfrau wedi eu hawduro gan Non ap Emlyn a Bethan Clement, sy’n arbenigwyr iaith, ac sydd wedi cyhoeddi trawstoriad o adnoddau addysgol o’r radd flaenaf. Mae’r llyfrau ar gael am £4.99 yr un o siop ar-lein y Ganolfan, siop.canolfanpeniarth.org.

Lansio Adnoddau Rhyngweithiol Cyfnod Allweddol 2

06/11/2015

Mae Canolfan Peniarth yn falch o gyhoeddi ein bod wedi lansio adnoddau rhyngweithiol ar-lein i gyd-fynd gyda dau adnodd newydd yr ydym wedi eu cyhoeddi yn ddiweddar.

Gweithgareddau rhifedd

Yn gynharach yn y flwyddyn, lansiwyd cyfres newydd o nofelau i blant 7 – 11 oed, Cyfres y Geiniog, sy’n cynnwys pedair nofel newydd gyffrous wedi eu hawduro gan Manon Steffan Ros, Gwenno Davies, a Hywel Griffiths.  I gyd-fynd gyda’r gyfres hon, mae staff y Ganolfan wedi creu gweithgareddau rhyngweithiol i gyd-fynd gyda phob nofel ac sy’n cefnogi addysg ariannol yn unol â gofynion penodol y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd.

Mae’r gweithgareddau wedi eu datblygu yn ofalus ac mewn cydweithrediad ag arbenigwyr rhifedd, ac maent yn cynnwys 8 o weithgareddau deniadol a fydd yn cynorthwyo i ddatblygu sgiliau rhifedd plant yng Nghyfnod Allweddol 2.  Yn benodol, mae’r gweithgareddau wedi eu datblygu yn yr un arddull â chwestiynau profion mathemateg megis profion PISA, er mwyn sicrhau bod y cwestiynau yn ymateb i sefyllfaoedd sy’n ein hwynebu yn ddyddiol o fewn ein bywyd bob dydd.

I weld pecyn adnoddau Cyfres y Geiniog, cliciwch yma.

Gweithgareddau llythrennedd

Yn ddiweddar, mae’r Ganolfan wedi cyhoeddi cyfres o bedwar llyfr darllen a deall dan y teitl, Ditectif Geiriau, ar gyfer plant 7 – 11 oed.  Mae’r llyfrau, sydd wedi eu graddoli, yn cynnwys ystod o weithgareddau ac amrywiaeth eang o sbardunau ffeithiol a dychmygus, ac i gyd-fynd â’r gyfres, mae staff y Ganolfan wedi datblygu pecyn o weithgareddau rhyngweithiol ar-lein er mwyn ehangu geirfa a gwybodaeth am iaith yn ogystal â gwella sgiliau darllen plant.

Mae’r pecyn adnoddau yn cynnwys rhwng 10 a 15 o weithgareddau rhyngweithiol sy’n cyd-fynd gyda themâu a chynnwys y llyfrau, ac wedi eu cynllunio’n ofalus er mwyn meithrin a datblygu sgiliau iaith Gymraeg plant.  Bydd y gweithgareddau hyn, ynghyd a’r llyfrau yn gymorth mawr i gynnwys y Profion Darllen Cenedlaethol.

I weld pecyn adnoddau Ditectif Geiriau, cliciwch yma.

Dywedodd Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, Mr Gwydion Wynne, “Rydym wedi datblygu’r ddau becyn rhyngweithiol hyn mewn ffordd arbennig er mwyn sicrhau bod mynediad hawdd i’r gweithgareddau a’u bod yn gweithio ar wahanol blatfformau yn ogystal â thabledi a ffonau symudol.  O ran adnoddau digidol a rhyngweithiol yn gyffredinol, mae hi’n gyfnod cyffrous iawn i ni yng Nghanolfan Peniarth.  Rydym newydd lansio’r ddau adnodd hwn, ac yn yr wythnosau nesaf, byddwn yn lansio apiau newydd amrywiol hefyd a fydd yn gymorth i ddatblygu sgiliau rhifedd a llythrennedd yn y dosbarth a thu hwnt”.

Am ragor o fanylion am adnoddau rhyngweithiol y Ganolfan, cliciwch yma.

Newyddion >

Gwe a Rhyngweithiol

Dyma ein portffolio o adnoddau rhyngweithiol, sy'n cynnwys gwefanau, gemau rhyngweithiol ac apiau - oll wedi'u cynllunio a'u hadeiladu'n fewnol yng Nghanolfan Peniarth. Mae ein gwaith yn amrywio o becynnau rhyngweithiol yn ymwneud â datblygu sgiliau iaith, i brosiectau Daearyddol a gweithgareddau rhyngweithiol yn ymwneud â chyllid ar gyfer Safonau Masnach. Fel rhan o'n gwasanaethau rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth datblygu gwefannau ar gyfer ysgolion a chleientiaid allanol. Ewch ymlaen i weld enghreifftiau!

 

 

Cysylltu Gyda Canolfan Peniarth