English
Maint ffont: A A A
Gwasanaethu Addysg yng Nghymru

Tric a Chlic

O’r diwedd wele gynllun ffoneg synthetig gwreiddiol a deniadol yn y Gymraeg.

Felly, beth yw ffoneg synthetig?

Hanfod cynllun ffoneg synthetig yw addysgu sain llythrennau, yna cyfuno’r seiniau (adeiladu) i ddarllen a segmentu seiniau (torri) i sillafu.

Prynwch Cam 1, 2 a 3 yn ein siop ni!

Rhagor o fanylion

Cynllun ffoneg synthetig, systematig a dilyniadol i'r Cyfnod Sylfaen.

Cynllun yw hwn sy'n addysgu sgiliau ffoneg synthetig sy'n sail i addysgu darllen ac sydd felly yn:

 • addysgu sŵn a ffurf llythrennau
 • addysgu strategaethau adeiladu i ddarllen geiriau a thorri geiriau i sillafu
 • annog rhuglder a mynegiant wrth ddarllen o'r dechrau un
 • cynnig dulliau addysgu rhyngweithiol
 • atgyfnerthu'r camau yn rheolaidd
 • symud yn gyflym o un cam i'r llall

Yn syml, mae tric mewn rhai geiriau ac mae angen clic y camera i gofnodi geiriau aml ddefnydd yn y cof.

Mae yna 4 lefel i Tric a Chlic

1 2 3 4

Ym mhecyn Cam 1 cyflwynir geiriau cytsain, llafariad, cytsain. Ceir:

 • 28 o lyfrau (6 o bob un)
 • Cardiau - llun a gair, cardiau darllen a stribedi darllen.
 • Llawlyfr - mae'r llawlyfr yn eich arwain chi gam wrth gam drwy'r rhaglen.
 • Cd rom - mae'r adnoddau ar y cd yn cynnwys taflenni asesu, tystysgrifau, gweithgareddau ychwanegol, cymorth i rieni a llawer mwy y gellir eu hargraffu eich hun.
 • Pecyn o gardiau fflach yr wyddor Gymraeg.

Ym mhecyn Cam 2 cyflwynir geiriau cytsain, llafariad, cytsain, cytsain a cytsain, cytsain, llafariad, cytsain:

 • 6 o llyfrau (6 o pob un)
 • Cardiau - llun a gair, cardiau geiriau a stribedi darllen.
 • Llawlyfr - mae'r llawlyfr yn eich arwain chi gam wrth gam drwy'r rhaglen.
 • Cd rom - mae'r adnoddau ar y cd yn cynnwys taflenni asesu, tystysgrifau, gweithgareddau ychwanegol, cymorth i rieni a llawer mwy y gellir eu hargraffu eich hun.
 • Pecyn o gardiau fflach yr wyddor Gymraeg

Ym mhecyn Cam 3 cyflwynir geiriau cytsain, llafariad, cytsain, ceir:

 • 10 o llyfrau (6 o pob un)
 • Cardiau - sŵn llun a gair, gair, cardiau geiriau a stribedi darllen.
 • Llawlyfr - mae'r llawlyfr yn eich arwain chi gam wrth gam drwy'r rhaglen.
 • Cd rom - mae'r adnoddau ar y cd yn cynnwys taflenni asesu, tystysgrifau, gweithgareddau ychwanegol, cymorth i rieni a llawer mwy y gellir eu hargraffu eich hun.
 • Pecyn o gardiau fflach yr wyddor Gymraeg.

Cyflwyniad pwerbwynt yw Cam 4, o'r enw Pytiau Pwerus, sy'n cynnig syniadau ar sut i weithredu strategaeth Tric a Chlic mewn dysgu dydd i ddydd.

Dechreuodd Eirian ei gyrfa yn ei milltir sgwâr fel Pennaeth Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol Ysgol Uwchradd Tregaron. Wedi treulio tair blynedd ar ddeg yno symudodd i dde Cymru i weithio gydag Awdurdod Addysg Gwent ac â Thorfaen maes o law yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol. Ei phrif swyddogaeth oedd fel Athrawes Fro Ymgynghorol Cymraeg Mamiaith ond cyfrannodd at hefyd i nifer o bwyllgorau a grwpiau ffocws a bu’n hyfforddi yn genedlaethol o dan adain CBAC ynghyd â chreu deunyddiau i wahanol sefydliadau megis Adran Addysg y BBC.

Yn ystod y cyfnod hwn cafodd gyfle i fynychu nifer o gyrsiau a chynadleddau yn benodol ar ddulliau addysgu darllen gan addasu nifer o gynlluniau i’r Gymraeg. Wedi iddi ymddeol yn rhannol, tynnodd ar y profiadau hyn i greu cynllun Tric a Chlic. Bu cyhoeddi'r cynllun yn fodd iddi wireddu uchelgais gan ei bod yn credu mai’r dull mwyaf effeithiol o addysgu darllen cynnar yw trwy gyfrwng ffoneg synthetig.

Mae galw cynyddol arni erbyn hyn gan Awdurdodau Addysg Lleol ac ysgolion unigol, i hyfforddi athrawon a chynorthwywyr ar strategaethau’r cynllun.

Hyfforddiant Tric a Chlic

Os hoffech dderbyn hyfforddiant ar gynllun Tric a Chlic gan Eirian Lloyd Jones - awdures y cynllun, llenwch y ffurflen isod os gwelwch yn dda. Cynigir yr hyfforddiant canlynol:

Eich Enw:
Enw'r Ysgol:
Rhif Ffôn yr Ysgol:
E-Bost:
Dewiswch ba opsiwn hyfforddiant:
Gwybodaeth ychwanegol: